Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 775 776 »
KITAP

– Siz ony aýdýarsyňyz... Men size şu ugurdan başga bir gürrüň bereýin. Meniň işim oba gezmek boldy, Garagumuň içleri bilen gezdim. Halk çeper edebiýatyny ýygnaýardym. Gezip ýörkäm, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 20 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

HİKAYE: KAÇAK

Nişantaşı’nda babadan kalma eski dairemde sabah kahvemi içerken, apartmanımızın kadim emektarı Şükrü Efendi’nin kapıma erkenden bıraktığı gazetedeki haberlere göz atıyordum. ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 6 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BIZ – TÜRKMENLER

Biz – türkmenler,
Sähraýy halk, sähraýy,
Sähra dek, älem dek giňdir ýüregmiz.
Sährada garşy alsak her güni, aýy,
Hem-de dostlar, bitin bolsa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BEÝIK DÖREDIJI WE GURAMAÇY

Adam sözüni hemişe uly harp bilen ýazan hem şeýle etmekligi wesýet eden A.M.Gorkiý edebiýatyň durmuşdaky roluny kesgitläp, ol barada şeýle diýipdi: «Edebiýat-s ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ŞYRAK HAKYNDA BALLADA

Biziň eramyzdan VI asyr öň Orta Aziýaly batyr ýaş ýigit – çopan Şyrak ýola beletsiräp, eýranly basybalyjylary aldap, suwsuz çöle äkidipdir. Şyrak wepat bolupdyr, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TÄZEDEN GURMAK WE EDEBIÝAT

Ilki bilen «üýtgedip gurmak» diýilýän düşünje barada. Bu syýasatyň haçan döränligi barada indi gaýtalap oturmagyň hajaty ýok. Muny mertlik, edermenlik bilen pa ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

KEÝMIR KÖR

Türkmen halkynyň bu, söýgüli gahrymanynyň hakyky adyna, durmuş ýoly baradaky maglumata taryh sahypalarynda henize çenli duş gelnenok.

Çetindir taryhyň ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

REWOLÝUSIÝANYŇ AÝDYMÇYSY

Beýik Oktýabr sosialistik rewolýusiýasynyň yhlasly, söweşjeň aýdymçysy bolan ajaýyp sowet şahyry W.W.Maýakowskiý ähli sowet okyjylarynyň söýgüli şahyryna, sowet ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ANNELER VE KUDÜSLER

I.

Güz suları bizim şehrin önünden akar
Kış savunması
Bizim şehir üs öbür şehirlere
Dakka şimdi bir doğu kamerası
Ölümü çeken ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 6 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

MAÑGYŞLAGYÑ ÝERASTY METJITLERI

Häzirki Gazagystanyñ çäklerinde galan we türkmenleriñ ata-baba ýurdy bolan Mañgyşlak oblastynyñ Aktaw şäherinde Çopan ata we Beket ata adyndaky ýerasty metj ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 14 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ÝÜREKDEŞLIK POEZIÝASY

Biziň günlerimiziň atly şahyrasy Akjemal Omarowanyň «Goşgular» atly ilkinji ýygyndysyndan:

Asmandaky aýa tarap
Ýöräp barasym gelýär.
Aýa ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ASYLYP ÖLDÜRILEN MAÝMYNLAR

■ Türk deñizçiligi we maýmynlar

Osmanly türkmen döwletiniñ maýmynlary deñiz flotiliýasynda ulanandygy we janawarlary gämileriñ bumyna çykarmak bile ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (7)

ŞAHYRYŇ, LIRASY – DÖWRÜŇ WASPNAMASY

Gaňrylyp seretsem bu geçen ýolum
Daglaryň, tokaýlan göwsünden uzap.
Görünýär gözüme giden bir taryh
Bir menzilde eşret, birind ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

SLOWENIÝADA AWARLARYÑ YZLARY

Sloweniýa respublikasy Adriatik deñiziniñ ýakasynda we Italiýa, Awstriýa, Wengriýa, Horwatiýa bilen araçäkleşýän Orta Ýewropa ýurdudyr. Ýewropa we Balkan mede ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (4)