Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 725 726 »
ÝEKE SÖZ

Birje söz
Ok bolup degdi janyna
Parran geçip ýüreginiñ tõrüne
Zäheri ornady damar ganyna..
Tahyryñ sandyga salynyp derýada
Akdyrylan çagy daryk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 0 | Добавил: Nurbanu | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

Giderin gõç edip Güýzlere sary
Elin serer yşk peýkeri yzymdan
Ýat ýurtlara uçan Şa Durnam bir gün
Ýerde ýalñyz goýan gõzel dildaryn
Ýatlap dolanar
Giç bolar arman... ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 1 | Добавил: Nurbanu | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

DIÑE SEN DÜŞÜN.

Garşyma goýsalar müñ bir belany
Gaýtararyn ezyet bilmen mertdirin.
Emma almasynlar senli dünýämi
Bilgin Sensiz dünýäñ maña dertdigin
Goy düşünm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 2 | Добавил: Nurbanu | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ZENANLAR

Gitdigiçe gyzdy söhbet
Göwher-merjen barada.
Ýüzük, syrga barada.
Iňňäň gözi ýaly göwher lowurdap,
Öwşün atdy sülük deý ak barmakda.
Dünýä ýalk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 5 | Добавил: Türkana | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GÖKBÖRINIÑ ÝAÑY

Inçe bil, gara saçdan däl, uzak, sowuk, gara gije,
Ylhamym uzyn ulan gökböriniň sesindendir.
Haýbatyn ýitirer munda urlyp sowutlara, gije
Bu ýigitleň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

MAÑA "MENI" GAÝTARSYNLAR, HAÝYŞYM

Eý adamlar,
Sözi asal adamlar
Meniñ tutuklygmy göwne almañ siz
Ynjamañ siz agras çyksa sözlerim
Size däldir didelermiñ kinesi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 12 | Добавил: Nurbanu | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

UÇÝAN HALY

Raýon içeri işler bölüminiñ sülçüsi, milisiýanyñ leýtenanty Rejep Hojaýewiç nobatdaky etmeli işlerini edişdirdi-de, süññi ýeñillik bilen ýerinden turdy. Gygyryp gerinjiredi. So ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TAPMAÇANYÑ JOGABY..

Şol gün
Tutuksydy deñziñ ýüzem
Güneşem gizläpdi nurly jemalyn...
Geldiñ,
Gerdeniñde daglañ agramy
Geldiñ...gözleriñe siñipdir gussa. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 9 | Добавил: Nurbanu | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ARAP GÖZELI

Nägehan geçemde, düşende ýolum,
Sährada bir arap gözelin gördüm.
Men-ä suw isledim, ol saçak ýazdy,
Sährada bir arap gözelin gördüm.

Astyma a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TİLDA VE DİĞERLERİ – 10

▶ BİR KÜBA HİKAYESİ: BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Türkiye’den mafyanın eline düşmüş bir kadını kurtarmak için ta Küba’ya gelen kahramanlarımız buradaki ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 3 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TİLDA VE DİĞERLERİ – 9

▶ TİLDA YOĞUN BAKIMDA

Bu sefer çözülmesi gereken mesele dedektiflik bürosunu direkt ilgilendirmektedir, çünkü Tilda seçim gecesi bir maganda kurşunu ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 5 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

"HARMANDÄLI"

Ýalta aýal bardy, özem şermende,
Görmersiñ otagda, pagta harmanda.

Bolan bolup özi ýalandan hassa,
Ýüzün, gözün çytýar çekýän dek gussa:

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

IKI ÝOLUÑ ARASY

Gijäñ yary it oyaryp köçeden baryan,
Kejir erkime-de däl eýe.
Hut yañyja eşden "Unut!" sözümden
Serim duman, gargap baryan täleýe.

İki dü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 12 | Добавил: Mahymm | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

Konstantinopol (Stambul)

Beýik Ýüpek ýolunyň iň ahyrky nokady bolan Konstantinopol–Stambul şäheriniň gadymy ady Wizantiý bolupdyr. Grek taryhy çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä b. ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)