Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 700 701 »
ÝYLGYRSAŇ

Atadurdy Garaýew

Sen ýylgyrsaň, paýrap gökden döküler
Kümüş apbasylar, altyn şaýylar.
Gül açylyp Garagumuň golunda,
Süýji suwdan dolar g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Pegas | Дата: Düýn | Teswirler (2)

GÖRMEKSIZ GYZA

Utanma, eý, jenan, galdyrgyn başyň,
Sen öz-özüňdenem göwnüň geçirme.
Ok ýaly kirpikleň, ýaý ýaly gaşyň,
Bolmanda nä, umydyňy öçürme.

Sen n ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Bagtygül | Дата: Düýn | Teswirler (3)

JÜBÜTLIK HAKDA GOŞGY

Jübütlik hem gözelligi barlygyň,
Goşulanlar goşalykda goş bolsun!
Bagt bolsun barça dünýäň, baýlygyň,
Ata-enäň sizden göwni hoş bolsun!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Bagtygül | Дата: Düýn | Teswirler (3)

ALP-ARSLAN

■ Birinji  bölüm

Murgap derýasy Mara golaýlap dört bölege bölünýärdi. Murgap Soltangalanyň günorta günbataryndan, Mamajan-Majan şäheriň ortasyndan, Razy-Razik Solt ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 262 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (2)

DERÝANYŇ AÝDYMY

Ýene şol goýny möwçli, köňli yşkly, heserli derýa. Ýene şol kenar. Seni küýsäp giden ekenim, joşgunly derýam! Seniň bu owadan kenarlaryňda «Ynsana ylham, belent ruh bar» ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BOZULMAZ, OGUZ BOÝUMYZ

● ýa-da mukaddes ýigrimi dörtlük barada söhbet

Ata-babalarymyzyň gadymy ýörelgelerinde, syýasy we jemgyýetçilik kadalarynda ýigrimi dört san bilen bag ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BEYLİK SİLAH

Kapı yumruklandığında ablam pazardan aldıklarını dolaba yerleştiriyordu, ben de odamda üzerimi değiştiriyordum. O kadar terlemiştim ki üzerimden çıkardığım tişörtün sıksam su ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 9 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BİLE İSTEYE YANDIM

Düşündükçe işin içinden çıkamıyorum. En iyisi yazmak. Böylece içimi dökeceğim. Hem de olayların bir yazılı muhasebesini yapmış olurum. Kendimle hesaplaştıktan sonra, mu ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 11 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GAZEDIÑ GYRASYNDAKY ÝAZGYLAR

Ol şeýle bir zäherli weli, ony çakan ýylanyň özi öläýýär.
***
Men oňa däli diýdim, ol maňa däli diýdi. Kimiň dälidigini kesgitlejek bir däli. ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 32 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GUM PERDE

Eje, diňe aramyzda zemin bar
Ýogsa, bir birekden daş däl biz beýle.
Şol perzendiň Eziz - diri men heniz,
Bir özüm asmana gaýdamda seýle
Öz seçen ýyld ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: Düýn | Teswirler (2)

BAŞA BARMADYK WESÝET

Öz ilimden gum getiriň,
suw getiriň,
gül getiriň!
Gumdan tumar ýasap boýnumdan
asjak,
Suwy şu ýat ýurduň uly howzuna,
Bir da ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 20 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: Düýn | Teswirler (4)

GIJELIKDE ÜÝRÝÄN GANJYK

"Adamlary näçe gowy tanadygymça itleri şonça  gowy görýän".
J.B.Şou


Hudaý ilkinji gezek älemi döredende hem şeýle ajaýyp ümsüm gije bola ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DURMUŞ SENDEN HAÝYŞ EDÝÄN...

Durmuş senden haýyş edýän
Gynama sen meni beýdip.
Entek senem terk ederin
Soňam hiç gelmerin gaýdyp.

Durmuş senden haýyş edý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (4)

DURMUŞ ÖZÜN GAÝTA-GAÝTA OKATDY

Yrga kölgäm dura-bara kejikdi:
Diýmedik sözlermi kesä çekdiler –
– Entek gözem açylmadyk güjükdi,
Gulak-guýrugyny kesäýjekdiler.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Nur | Дата: Düýn | Teswirler (0)