Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 932 933 »
YHLAS BILEN ARASYNDA YKBALYÑ

Soñky döwür kän ýüzlenip pelege,
Kän oýlandym ömrüñ parhy barada.
Dogan-dostlarymyñ,
tanyşlarymyñ,
Özüme kesgitlän nyrhy barada. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 12 | Добавил: Gumlygelin | Дата: Şu gün | Teswirler (3)

ÝALŇYŞDYM

"Bu dünýäde hemme zat çyn, hemme zat galat".
Kalderon.


Ýalana ynanman ýalňyşdym,
Çyna ynanyp ýalňyşdym.
Bir maksat tutup ýalňyşdym,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 15 | Добавил: Gurban | Дата: Düýn | Teswirler (1)

ÝENE-DE ÖZÜMÇE ÝAZYP BAŞLAÝAN...

Eýle ýaz, beýle ýaz diýýärler maňa,
Hemmesini üns bilen diňleýän.
Jan etsem-de güýjüm ýetenok oňa,
Olaň isleýşiçe ýazyp bilmeýän.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 15 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (2)

MENI

"Gurçuk iýer" diýip süýji dänäni,
Ajy däne erge sapdylar meni.
Zaýalanar duzsuz goýsaň nämäni,
Diýip bir şormaňlaý etdiler meni.

"Güneşde, ojakda sü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (7)

YNSAP

Eý, beýik ynsap,
Nirelerde sen?
Eýle ruhum sap,
Goýma derde, sen!

Aç, sen, kalbymy,
Nazar et töre.
Işleriň kyny
Dökülsin ýere. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 18 | Добавил: Garaýolly | Дата: Düýn | Teswirler (2)

EJEME

Bitermikä ýüregimiñ ýarasy?
Derdim egsilenok, sensiz kyn-agyr.
Artyp barýar ýaşymyzyñ arasy,
Aý-günler sanaýar saçymyñ agyn.

Seniñ şol bir ýaşyñ, b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (8)

GADYMY KÜÝZELERIÑ ATLANDYRYLYŞY

Gadymy türkmen halky durmuşda öý-hojalygynda zerur bolan gap-gaçlary keramiki önümlerden ýasapdyrlar. Ir döwürlerde sowadyjy enjamlaryň bolmanlygy üçin, a ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

YNAM

Ynanmaýan sönen söýgiñ
Täzeden ot aljagyna.
Ýaman kişiñ ýagşylygy
Bir gün ýerne saljagyna.

Ynanmaýan ýeñles gyzyñ
Agras gelin boljagyna.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (4)

AÝADAKY ÝÜREK

Baý bolýar ynsanyñ göwni hyýala,
Hyýal etseñ säher salkyn saýada.
Göwün bir egsilmez doly pyýada,
Ýüregim goýsamdum tekiz aýada.

Goý, görsü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (3)

ÖÝKELÄRMIŞ

Ýalan gülleri ysgasañ,
Ol çyn güller öýkelärmiş.
Saýlasan ýoluñ gysgasyn,
Uzyn ýollar öýkelärmiş.

Penjiräni ýapyk goýsañ,
Erkin ýeller ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 20 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (7)

HATYRA

...Gitdi Gurbannazar, Halyl, Italmaz,
Onsoñ neneñ, ýeri, niçik ot almaz.
Neçün ajal zehinlerden ar alýar,
Dostlar gitdigiçe, dünýä daralýar.
Ah, daralýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (2)

JARRAMAS (Yaramaz) ve JİLDERİM (Yıldırım) FIRKATEYNLERİ…

İsveç, 200 yıl önce Ruslara karşı verdiği ölüm kalım savaşında, sancağında hilal bulunan bir tekne sayesinde yok olmaktan kurtulmu ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MUHTAR AVEZOV VE ABAY YOLU

Kazak edebiyatının bir klasiği olan Muhtar Avezov, 1897 yılında Semey’e bağlı Çıngız’da dünyaya gelmiştir. Önceleri medresede, sonraları ise şehirlerdeki okulla ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 6 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ÇAĞRI

Yüz yılı aşkın bir süredir Türk elleri üzerinde bütün Türklerin birleşmesi, bin yılı aşkın süre de yaşanan ve gittikçe derinleşmekte olan suni bölünme ve parçalanmanın ortadan kaldı ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 6 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)