Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 731 732 »
ANJAÝYN JENANA

Ikiýüzli, goý, ýigrenip esetsin
Seniñ, meniñ bu bikanun nikama.
Mähelläniñ ters pikriçe, edebiñ
Ýitenem eken-dä, ýitende näme!
Herhal dünýäñ but ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (2)

GÖRÜMSIZIÑ OGLY BOLSA NÄME EDERKÄ? ÝAŞASYN ZÜGÜRTLIK!*

Bankdan jaý çykýar, bankdan bina çykýar, pul-peşgeş çykýar, syýahat çykýar, ömürboýy geljek girdejidir aýlyk çykýar, hemme zat çykýa ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 38 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (4)

SUPHİ VARIM İLE RÖPORTAJ

"Kimisi İzmir’e şehir kimisi mahalle der,
Çünkü bu İzmir herkese her şeyden bir şeyler vaat eder!’"

-Bir Simirna Şarkısı-

● SUPH ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 6 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GENÇOSMAN DENİZCİ İLE RÖPORTAJ

1964 yılında Rize’de doğan yazarın asıl mesleği Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik olup maliyet muhasebesi uzmanıdır. İstanbul’da yaşayan yazar, evli ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 8 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

«MA ― PA»

― Papyçkam, çilimiň küli gaçjak bolup dur!
Kiçi ylmy işgär Allan Allanowyň agzyndaky çilimiň akja gurçuga meňzäp duran küli, ýaňky sözlere mähetdel, özüni aşak ― kagyzla ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DIKTOFON

Dogrusyny dogry aýtsam, begenjimiñ çeni-çaky ýokdy. Ýyrşaryp, näçe günläp ernim bir ýerik gelmedi. Neneñ begenmejek?! Gyzylly halta el ildirdim ahyryn. Hawa, haçandan bäri arzuw ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 24 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

FANATIZMIÑ ŞEJERESI

▶ IÑ ULY ZALYMLAR KELLESI KESILMEDIK MAZLUMLARYÑ ARASYNDAN ÇYKÝAR

Hakyna seretseñ, her aýry pikir özbaşdakdyr, ýekedir. Ýa-da ol şeýle bolaýmalydyr. Ýöne ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 25 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (2)

GARRYLAR GEREK / Ýañsyly monolog

Adamlaryñ ýagyr bolmaýşyna haýran. Baý, bi dünýäñ aladasy artypdyr-ow. Gynansagam... wiý, bagyşlañ, begensegem, garrylar hakdaky alada ähli zatdan öñe geç ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 20 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ JOMARTLYGY

Jomartlyk hezreti pygamberimiziñ (s.a.w) iñ esasy, iñ meşhur sypatlaryndan biri bolupdyr. Mysal üçin Jabir ibn Abdylla (r.a ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

PYGAMBER ÝORGUDY

Aknur eje daňdanlar süýji ukuda ýatyrka alahasyrdy bolup oýandy. Garaňkyda töweregine gorka seretdi. Hiç zat saýgaryp bilmän, aljyrady. Esli salymdan ähli zadyň ukuda bo ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

K...

Men seniñ öñüñde asla kiçelmän,
Senden ýaña men nähili ynjadym.
Indi meñ üstümden hökm edip bilmez
Ne seniñ salamyñ, ne-de gyjydyñ.

Bilip goý, saýry ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (2)

EZIZ NESINIÑ FAMILIÝA EDINŞINIÑ HEKAÝATY

1934-nji ýylda "Familiýalar hakyndaky" kanun çykdy. Her kimiñ öz familiýasyny özi saýlap almaga hukugy barlygy üçin adamlaryñ ähli pes duýgudyr oý ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 39 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

SALAM, GÜÝZ!

Salam, Güýz, sag-aman geldiňmi, gardaş?
Geliber, ne beýle ýaýdanyp dursuň?
Meniňem küýsegim, sen deýin syrdaş,
Gel, geç, iň arzyly myhmanym borsuň.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: shahyr1964 | Дата: Düýn | Teswirler (4)

YLAHY-ZIKIR

Dini düşünjelere gõrä, ýaramaz ruhlary kowup, ruhy hassalygy bejermek üçin "huw hak" diyip seslenip, "Alleý, alla, alla" diýip Allany ýatlap ilki egilip ýõräp, soñ aýaklaryny ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 108 | Добавил: Nurbanu | Дата: Düýn | Teswirler (2)