Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 828 829 »
ЛЕГЕНДА ОБ ОГУЗ ХАНЕ

Враг жаждет крови,
Враг, как смерть сама,
Крадется, к конским припадая гривам.
Уж близко он — на острие холма
Его орда гудит нетерпе ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 204 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

ATAMYRAT ATABAÝEWE

Size "Atam!" diýip ýüzlensem diýýän,
Atamyrat aga, dost-ýarlañ ýaly!
Dünýäñ o çüñkünde bolup görsemem
Görmedim zehinli adam siz ýaly.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 12 | Добавил: Karkara | Дата: Şu gün | Teswirler (3)

Отамурод Отабоев (16.11.1948)

Отамурод Отабоев (Atamyrat Atabaýew) 1948 йили Марв вилоятида туғилган. Туркманистон давлат университетини тамомлаган. Туркманистон халқ ёзувчиси. Шои ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 232 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

■ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

O, Каракумы — жизнь моя,
Пески твoи чисты.
Teчeт пустыня бытия —
Песочные часы.

Пeсoк тeчeт, его влeчeт
Нa мирoвoе днo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 249 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

GÖZE GÖRÜNMEÝÄN RUHLARYÑ BARLYGY ÇYNMY?

Göze görünmeýän ruhlar baradaky hekaýatlaryñ, rowaýatlaryñ we "myş-myşlaryñ" taryhyna gysgaça ser salanda, olaryñ Adam atadan tä biziñ günlerimize ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MÜLHIT

- Ýeri, Aşgabat ýaly ýerden jähennemgalanyñ bäri ýanyndaky gadymy harabaçylygy dörjelemäge gitdiñ, tañ etdiñ. Bir zatlar tapdyñmy onsoñ? Heý, içi doly altyn dinarly küýze dagy çolp ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 358 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (9)

AGLASYM GELÝÄR...

Meň şu wagt juda aglasym gelýär,
Ger dökülen gözýaş egisse derdim.
Ýüzümiň tuwagy haýa, utanjym,
Diýmeli sözlerim diýdirmän otyr,
Damja çykar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Bagtygül | Дата: Düýn | Teswirler (17)

MAZARYÑ ÜSTÜNDÄKI SAGAT

Gülnäzleriň öýi obadan çetiräkdedi, obanyň gonamçylygynyň golaýyndady. Ejesi kakasy ýogalansoň Gülnäz agasy, gelnejesi bilen bile şu öýde ýaşaýardylar. Agasy köple ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 8 | Добавил: Gurban | Дата: Düýn | Teswirler (0)

(Seýitmyrat Geldiýewe)

Gowzar öýtdüm duýgularyň yzasy,
Gowşa:r öýtdüm kirişleri gussamyň.
Ynamyňdan yza galsam – agsasam,
Ýazygymy öteweri, ussadym.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Pegas | Дата: Düýn | Teswirler (1)

SÖÝGI BILEN DUŞUŞYK

Nýu-Ýorkyň merkezi wokzalyndaky başnýada sagat alty bolmaga alty minut bardy. Uzyn boýly ýüzi güne ýanan leýtenant sagadyna seretmek üçin ýüzüni galdyrdy. Onuň ýüregi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 31 | Добавил: amanmyradownamehribon | Дата: Düýn | Teswirler (14)

«DAG, BEÝIK DAG!»

«Pendi diýgen bir ajaýyp düz bolar» diýip hiňlenmäni gowy görýän çopana çola çalmarynda omçanyň jana ýakymly odunda «şyglap mukam çalýan kündügiň» lasyrdysyna goşup, «Şü ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (2)

ÝARANJAÑLYGY HALAMOK

Ol biziñ redaksiýamyza girdi. Redaksiýada dokuz bolup işleýärdik. Ony meniñ birinji gezek görşümdi. Gapydan girenem şoldy welin, ýoldaşlarymyñ barysy gürre ördüler. Ý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 19 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (3)

"UMYT BIR GANATDYR..."

Umyt bir ganatdyr, ýagşy päl - ugur,
Syrlar - ymtylyşyñ ýoly deý yşga.
Entek açylmadyk gapydan elter,
O taýda duýgylar başga bor, başga.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (12)

KLASDAŞ

On bäşimde oýun etdim ot bilen—
SÖÝGI atly ýalyn bilen, klasdaş,
Geçen günler bu gün bize ýat bolan,
Ýatlamalar ýalan bolan, klasdaş.

Garaňy görm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (0)