Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 955 956 »
TARYHY ŞAHSYÝETLER

BAMSY ALP

Bamsy alp, has dogrusy Bamsy Birek kim bolupdyr? Bamsy Birek taryhda ýaşap geçen real şahsmy? Eger real şahs bolsa ol haçan öldi we m ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

TARYHY ŞAHSYÝETLER -7:

TURGUT ALP

Türkmeniñ merdana ogly Turgut alp Osman Gazynyñ gazalaryna gatnaşan we oña iñ wepaly gulluk eden alplardandyr. Ärtogrul begiñ dö ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

OSMANLYLARA HYÝANAT EDEN ŞERIF HÜSEÝINIÑ PAJYGALY AKYBETI

Şerif Hüseýin. Arañyzda bu ady eşitmedikler az-azdyr. Hawa, edil özi: iñlis imperialistleri bilen dil birikdirip osmanlylary a ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 22 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

TARYHY ŞAHSYÝETLER -6:

HALYMA HATYN

Seljukly melikesi Halyma hatyn Ärtogrul Gazynyñ başdaş aýalydyr. Halyma hatyn Ärtogruldan üç ogul dünýä inderipdir. Onuñ "Dire ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (1)

ALTYN ORDANYÑ GURULYŞYNYÑ WE ÝYKYLYŞYNYÑ GYSGAÇA TARYHY

Altyn Orda - agalyk ediji topary mongollardan, harby güýji türkmenlerden we beýleki türki halklardan jemlenen ortalyk döwletdir. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 23 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (2)

TARYHY ŞAHSYÝETLER -5:

DÜNDAR BEG

Dündar beg - Süleýmanşanyñ körpe ogly, Ärtogrul gazynyñ jigisi, Osman Gazynyñ agasydyr. Bäş sezon dowam eden "Direliş. Ärtogrul" ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 9 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

277 ÝYL GEÇENSOÑ MAZARY TAPYLAN IBN ARABYNYÑ ÖLÜMI

Birwagtlar musulman ýurt bolan Ispaniýada dünýä inen we Siriýada reaksioner ruhanylar tarapyndan Siriýada dardan asylyp şehit edilen Muh ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (4)

TARYHY ŞAHSYÝETLER -4:

GÜNDOGDY BEG

Süleýmanşanyñ iñ uly ogly Gündogdy beg kim bolupdyr? Gündogdy beg taryhy şahsyýetmi we onuñ gubury nirede?
Dünýäniñ köp ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

TARYHY ŞAHSYÝETLER -3:

HAÝMA ENE

Gelip çykyşy boýunça Horezmşalar nesilşalygynyñ melikesi Haýma ene ("Döwlet ene" hem diýlipdir) Osmanly türkmen döwletiniñ binýad ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 40 | Добавил: Haweran | Дата: 18.02.2020 | Teswirler (4)

DÖRÄRMIŞ ÄRLER

Bu çarhypelegiň goýnunda ynsan,
Begenje, gynanja, toýa, ýasa ýar.
Ýaşamaklyk üçin çekilse zähmet.
Kimler zähmet çekmek üçin ýaşaýar.

Borjy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Allanazar | Дата: 18.02.2020 | Teswirler (3)

OSMANLY TÜRKMEN DÖWLETINIÑ DÖREJEGINI ÝETMIŞ ÝYL ÖÑÜNDEN AÝDAN ALYM

Ibn Araby hezretleriniñ ady bilen köpiñiz "Direliş. Ärtogrul" teleserialynyñ üsti bilen tanyş bolmaly. Onuñ obrazyny Go ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 38 | Добавил: Haweran | Дата: 18.02.2020 | Teswirler (2)

KÖNE KITAP

Toýa çagyrdylar köne kitaby,
Tutumly toýa.
Sary gaçan penjegiji tapdy ol
Aýlanyp öýe.
Başyna şypyrma telpejigini,
Aýagyna köne köwşüni geýip, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Haweran | Дата: 18.02.2020 | Teswirler (1)

TARYHY ŞAHSYÝETLER -2:

ÄRTOGRUL GAZY

Halkymyzyñ milli buýsanjyna öwrülen meşhur şahsyýetlerimizden Ärtogrul Gazy Türkmen hakynda arañyzda bilmeýän ýok bolsa gerek ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 18.02.2020 | Teswirler (15)

RAHY AGANYŇ TUDY

Otyr bir garry tut urup köküni,
Çar ýana uzapdyr merdem gollary.
Gojalar aýdýar: “Inim, bu tudy,
Ýetişdirdi Rahy agaň elleri.”

Oturdanda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Haweran | Дата: 18.02.2020 | Teswirler (2)