Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcy.ga saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 875 876 »
NUSAÝ — MERTLIGIÑ HEM YŞKYÑ KEŞBI

Ýüregi at çapyşykda gazanan ýeňşinden az-kem ynjalan Rodogunanyň ruhy belentdi. Uzak wagtlap şa köşgünde bolup geçýän wakalardan bihabar bolup, ýalňyzlyk ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 16 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (3)

MENIŇ AHWALYM - GYŞYŇ YKBALY...

Dekabr aýazy gondy ýurduma,
Tebigat bürendi gazap nikabyn.
Meçew berip meniň köne derdime
Ýyldyzlar soraýar ýyllaň hasabyn...
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.12.2019 | Teswirler (6)

DAŇ ÝYLDYZY

(Poemanyň sýužetine 19-njy we 20-nji asyryň sepgidinde bolan pajygaly bir waka esas edilip alyndy)

Gözel ýazy ýitirip,
Ganat gerip her ýanda,
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 93 | Добавил: Gurban | Дата: 10.12.2019 | Teswirler (12)

YHLAS

Uruş gutaryp, adamlar parahat durmuşa aýak basypdylar. Durmuş parahat bolany bilenem, açlyk-horluk, galagoplyk, uruş zerarly salnan agyr ýaralar aradan aýrylyp gidibermeýärdi. Hemm ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ADY TARYHDAN ÖÇÜRILMEK ISLENEN MELIKE

HATŞEPSUT

Hatşepsut (ýa-da Maatkare, Maat-ka-Ra), Gadymy Müsür taryhynyñ iñ täsin we saýlama zenan şahsyýetleriniñ biri. Ol tut ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 9 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GARAGUMDA

Garagumda garaldym,
Ulaldym Garagumda.
Söýýän ony, gyzgyn ol
Meniň päk ýüregim deý.

“Munda başym agaryp,
Hassalasam owarram.
Ýüze ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 10 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (4)

GARAŞMAK

«Näme hakda gürrüň ber diýseňiz, gürrüň bereýin, şo hakda bir söz aç diýmeseňiz-le!» diýip, dim-dik baldagynyň ýarpysyndan gowragy garalan, beýleki miweli baglardan şilliň boýy b ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 13 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GALYPDYR

Ýaşlygymda sen ezizläp tapanym,
Ilki söýgim kalba siňip galypdyr.
«Söýýän» diýip, uz boýuňa bakanym,
Hol alysda arman bolup galypdyr.

Garaşardym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

NIKA GYÝDYRYP AÝRY-AÝRY ÝERDE ÝEDI AÝAL BILEN ÝAŞAŞAN ADAM

"Ýer ala, ýurt ala" diýleni. Dünýäde her hili zatlar bolup geçýär. Käbir bolgusyz nysaklar indi geñem görlenok. Iñ ýamany-da ada ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ÝALYNLY ÝYLLARYŇ HEKAÝATY

1942-nji ýyl...
Ýurduň günbatarynda uruş barýardy.
Şol günleriň birinde Mary demirýol ulgamynyň ussasy Halmyrat garaşylmadyk ýagdaýda, ýedi-sekiz ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 21 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (2)

GARGY TÜÝDÜGE KÖŇÜL BEREN

Gargy tüýdük halkymyzyň gadymy saz gurallarynyň hataryna girýär. Gargy tüýdügiň köneden gelýän ady naý tüýdük bolup, gargy gamyşdan ýasalýandygy sebäpli soňky d ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DÜRDÄNE SETIRLERE SER SALYP

Häzirki döwürde nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň ömür-döredijiligini öwrenmäge giň mümkinçilikler bar. Şeýle beýik söz ussatlarymyzyň biri-de Magty ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 8 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HÖWÜRTGE

Bozoglan aga uçara petek aldy. Onuň niýeti zähmet rugsadyny özüniň ulalyp kemala gelen öýünde geçirmekdi. Goňşularyna, obadaşlarynyňka, toýa-tomga barar. Çagalykda köp suwa düşül ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GIJE GÖZELLIGI

Aý-aýdyňdy.
Asman syryp öýmesin,
Daranýardy mele saçlarnyň taryn.
Ýalkymy Zemine nur berýän Aýyň,
Jemaly aňk edýär barlygyň baryn.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)