AMERIKANYÑ "AZATLYK HEÝKELI" - OSMANLYNYÑ EMLÄGI

ABŞ-nyñ dünýä belli "Azatlyk" ("Freedom") heýkelini bilmeýäniñiz ýok bolsa gerek. Ýöne bu heýkeliñ amerikanlaryñ däl-de, musulman meden ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 21.10.2019 | Teswirler (3)

SOLTANGULY KUTUBŞA

Hindistanyň taryhynda uly yz galdyran türkmen nesilşalyklarynyň birem Kutubşa türkmenleriniň döwletidir. Kutubşalar Günorta Hindistanda we Gündogar Dekan welaýatynda h ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (4)

PÄK ÝÜREKLI ÇAGA

Uzak wagtlap ýagyş ýagmadyk obanyň ekin-dikinlerinde kynçylyk ýüze çykypdyr. Ol ýeriniň ýaşaýjylary ybadathana ýygnanyp, ýagşyň ýagmagy üçin köpçülik bolup dileg etmegi ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 32 | Добавил: Mahymm | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

GÜÝZDE DÜŞÜLEN SURATLAR

Hoş geldiň, altyn güýzüm! Hoş geldiň, çagalygymyň iň bagtly günleriniň şaýady! Ine, biz ýene-de duşuşdyk. Sen meniň öňkülerimden biraz galagoplydygymy, sabyrsyzdyg ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 26 | Добавил: Mahymm | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

GAÝRAT ET, ÝÜREK

Suwsuz galan balyk kimin çyrpynyp,
Janhowluňa herýan-herýan bökýärsiň.
Käte basyrynyp, käte serpinip,
Eý, ýürek, nämeden ejir çekýärsiň.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 46 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (1)

ÖMRÜÑ GÜÝZI

Kertilipdir ömür, eslisi geçip,
Bildirýär güýzüňem ýetip gelýäni.
Bildirýär güneşiň howury gaçyp,
Gara bulutlaryň agram salýany.

Şuwlap-şuwla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 38 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (2)

ASKERİ TARİH AÇISINDAN KÖL TİGİN

1. Giriş

Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür, dil, toplum ve yönetim bakımından “Klâsik Dönem”i oluştururlar. Gök Türk tarih ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 25 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (1)

IRKIMIZIN KAHRAMANLARI

▶ ALP ER TUNGA

Türk tarihi, iki yanı kahramanlık, şan ve ahlak heykelleri ile süslü uzun ve ulu bir yoldur. Bu ulu yolun her adımında Türk’ün göğsünü k ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 37 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (10)

RUSLAR AKDENİZDE; ÇARİÇE 2.KATERİNA VE ÇEŞME BASKINI

Ruslar Akdeniz de Osmanlılarla savaşmak şöyle dursun yollarını bile bulamazdı.
Amiral J. Elphistone’un Günlüğünden.

... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 22 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

KUTÜ’L-AMMARE MUHASARASI (3 ARALIK 1915-29 NİSAN 1916)

Kutü’l-Ammare’nin üzerinde bulunduğu arazi, üç tarafı Dicle nehriyle çevrelenmiş olup, geniş bir yarımadayı andırır. Kuzeydoğudan gü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 24 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (3)

AT SEMBOLİZMİNİN TÜRK DEFİN GELENEĞİNDEKİ İZLERİ

Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin boyutlarını, sa­nat eserleri ve Türk kültüründeki tezahürünü ve bunu o ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

ALÝASKA GYRGYNÇYLYGY

Alýaskanyñ ýerli halklary alymlaryñ tassyklamagyna görä, mundan 15 müñ ýyl ozal we ondanam öñki döwürlerde Aziýadan üstüni galyñ buzlar örten Bering bogazyndan geçip ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (3)

HİKAYE: KAÇAK

Nişantaşı’nda babadan kalma eski dairemde sabah kahvemi içerken, apartmanımızın kadim emektarı Şükrü Efendi’nin kapıma erkenden bıraktığı gazetedeki haberlere göz atıyordum. ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 36 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

KITAP

– Siz ony aýdýarsyňyz... Men size şu ugurdan başga bir gürrüň bereýin. Meniň işim oba gezmek boldy, Garagumuň içleri bilen gezdim. Halk çeper edebiýatyny ýygnaýardym. Gezip ýörkäm, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

BIZ – TÜRKMENLER

Biz – türkmenler,
Sähraýy halk, sähraýy,
Sähra dek, älem dek giňdir ýüregmiz.
Sährada garşy alsak her güni, aýy,
Hem-de dostlar, bitin bolsa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

BEÝIK DÖREDIJI WE GURAMAÇY

Adam sözüni hemişe uly harp bilen ýazan hem şeýle etmekligi wesýet eden A.M.Gorkiý edebiýatyň durmuşdaky roluny kesgitläp, ol barada şeýle diýipdi: «Edebiýat-s ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

ŞYRAK HAKYNDA BALLADA

Biziň eramyzdan VI asyr öň Orta Aziýaly batyr ýaş ýigit – çopan Şyrak ýola beletsiräp, eýranly basybalyjylary aldap, suwsuz çöle äkidipdir. Şyrak wepat bolupdyr, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 33 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

TÄZEDEN GURMAK WE EDEBIÝAT

Ilki bilen «üýtgedip gurmak» diýilýän düşünje barada. Bu syýasatyň haçan döränligi barada indi gaýtalap oturmagyň hajaty ýok. Muny mertlik, edermenlik bilen pa ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

KEÝMIR KÖR

Türkmen halkynyň bu, söýgüli gahrymanynyň hakyky adyna, durmuş ýoly baradaky maglumata taryh sahypalarynda henize çenli duş gelnenok.

Çetindir taryhyň ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

REWOLÝUSIÝANYŇ AÝDYMÇYSY

Beýik Oktýabr sosialistik rewolýusiýasynyň yhlasly, söweşjeň aýdymçysy bolan ajaýyp sowet şahyry W.W.Maýakowskiý ähli sowet okyjylarynyň söýgüli şahyryna, sowet ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

ANNELER VE KUDÜSLER

I.

Güz suları bizim şehrin önünden akar
Kış savunması
Bizim şehir üs öbür şehirlere
Dakka şimdi bir doğu kamerası
Ölümü çeken ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 36 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (1)

MAÑGYŞLAGYÑ ÝERASTY METJITLERI

Häzirki Gazagystanyñ çäklerinde galan we türkmenleriñ ata-baba ýurdy bolan Mañgyşlak oblastynyñ Aktaw şäherinde Çopan ata we Beket ata adyndaky ýerasty metj ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 37 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

ÝÜREKDEŞLIK POEZIÝASY

Biziň günlerimiziň atly şahyrasy Akjemal Omarowanyň «Goşgular» atly ilkinji ýygyndysyndan:

Asmandaky aýa tarap
Ýöräp barasym gelýär.
Aýa ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

ŞAHYRYŇ, LIRASY – DÖWRÜŇ WASPNAMASY

Gaňrylyp seretsem bu geçen ýolum
Daglaryň, tokaýlan göwsünden uzap.
Görünýär gözüme giden bir taryh
Bir menzilde eşret, birind ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

ASYLYP ÖLDÜRILEN MAÝMYNLAR

■ Türk deñizçiligi we maýmynlar

Osmanly türkmen döwletiniñ maýmynlary deñiz flotiliýasynda ulanandygy we janawarlary gämileriñ bumyna çykarmak bile ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (7)

SLOWENIÝADA AWARLARYÑ YZLARY

Sloweniýa respublikasy Adriatik deñiziniñ ýakasynda we Italiýa, Awstriýa, Wengriýa, Horwatiýa bilen araçäkleşýän Orta Ýewropa ýurdudyr. Ýewropa we Balkan mede ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (4)

SEÝIDESEN PIR

■ Seýidesen pir kim bolupdyr?

Seýidesen (Seýithasan) pir takmynan, 1880-nji ýyllarda Mary welaýatynyñ Murgap etrabynda dünýä inipdir. Onuñ kakasyna Nyýazmuhamme ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 353 | Добавил: НаS | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)