« 1 2 3 4 ... 775 776 »
MAÑGYŞLAGYÑ ÝERASTY METJITLERI

Häzirki Gazagystanyñ çäklerinde galan we türkmenleriñ ata-baba ýurdy bolan Mañgyşlak oblastynyñ Aktaw şäherinde Çopan ata we Beket ata adyndaky ýerasty metj ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 14 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ÝÜREKDEŞLIK POEZIÝASY

Biziň günlerimiziň atly şahyrasy Akjemal Omarowanyň «Goşgular» atly ilkinji ýygyndysyndan:

Asmandaky aýa tarap
Ýöräp barasym gelýär.
Aýa ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ASYLYP ÖLDÜRILEN MAÝMYNLAR

■ Türk deñizçiligi we maýmynlar

Osmanly türkmen döwletiniñ maýmynlary deñiz flotiliýasynda ulanandygy we janawarlary gämileriñ bumyna çykarmak bile ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (7)

ŞAHYRYŇ, LIRASY – DÖWRÜŇ WASPNAMASY

Gaňrylyp seretsem bu geçen ýolum
Daglaryň, tokaýlan göwsünden uzap.
Görünýär gözüme giden bir taryh
Bir menzilde eşret, birind ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

SLOWENIÝADA AWARLARYÑ YZLARY

Sloweniýa respublikasy Adriatik deñiziniñ ýakasynda we Italiýa, Awstriýa, Wengriýa, Horwatiýa bilen araçäkleşýän Orta Ýewropa ýurdudyr. Ýewropa we Balkan mede ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: Şu gün | Teswirler (4)

YNSAN MERTEBESINIŇ GORAGYNDA

Kerim Gurbannepesowyň kitaplarynyň birinden birnäçe ýyl öň şeýle setirleri okap, ýat bekläpdik:

Muny ähli ýazýan adam bilmedi,
Goşgynyň ý ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 7 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MANYLY ÖMRÜŇ ŞAHYRANA ÝAZGYLARY

Eger Watan üçin dökülse ganyň,
Watan saňa öz ganyndan gan berer.
Gerek ýerde pida edilse janyň,
Öz janyndan ebedilik jan berer.
... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DÖWRÜŇ HEM EDEBIÝATYŇ GAHRYMANY

Beýik Watançylyk urşunyň gazaply meýdany sowet adamlary üçin ägirt uly synag meýdany boldy. Ol meýdan mertligiň, gahrymançylygyň, päkize sowet watançylygy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

"SEN NIÇIK GUDRAT?"

Reslublikamyzyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň golaýda okyjylara gowşan kitaby «Aýal bagşy» diýlip atlandyrylypdyr. Bu ýygynda şahyryňkitap bilen adybir hem-de «A ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 6 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

SENIÑ HATLARYÑ

1. BÕLÜM

DUÝGULARYMDA GAL, ÝUSUBYM!

"Mähri! Sõýgi barada birazajyk "Gürlejek" (Ha gül, ha gaharlan, ol õz işiñ) Sebäbi meniñ Ol barada õz duýgular ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 68 | Добавил: Nurbanu | Дата: Düýn | Teswirler (0)