« 1 2 3 4 ... 875 876 »
GARGY TÜÝDÜGE KÖŇÜL BEREN

Gargy tüýdük halkymyzyň gadymy saz gurallarynyň hataryna girýär. Gargy tüýdügiň köneden gelýän ady naý tüýdük bolup, gargy gamyşdan ýasalýandygy sebäpli soňky d ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 5 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DÜRDÄNE SETIRLERE SER SALYP

Häzirki döwürde nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň ömür-döredijiligini öwrenmäge giň mümkinçilikler bar. Şeýle beýik söz ussatlarymyzyň biri-de Magty ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 8 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HÖWÜRTGE

Bozoglan aga uçara petek aldy. Onuň niýeti zähmet rugsadyny özüniň ulalyp kemala gelen öýünde geçirmekdi. Goňşularyna, obadaşlarynyňka, toýa-tomga barar. Çagalykda köp suwa düşül ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GIJE GÖZELLIGI

Aý-aýdyňdy.
Asman syryp öýmesin,
Daranýardy mele saçlarnyň taryn.
Ýalkymy Zemine nur berýän Aýyň,
Jemaly aňk edýär barlygyň baryn.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BAŞA BARMADYK SÖWDA

Kesbimizden kemal tapdyk. Hudaýa şükür, sargytlarymyz ýetik. Obada kim jaý gurdurjak bolsa, köplenç, bize ýüz tutýar. Üç bolup işleýäris. Birimiz — suwagçy, ýene biri ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ŞAHYRA ÝAZYLAN HATLARDAN

Ýakynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Gurbannazar Ezizowyň agtygy Aýtäç Orazowa okyjylardan dürli ýyllarda babasyna gelen hatlary getirdi.
Hat ýazan ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (1)

GALAMDAŞ DOSTLAR

Bile sowan toý-baýramy, ýaslary,
Her günde men ýada salýan dostlary.
Professor, ylymlaryň doktory,
Lebapdan Hanguly diýen dostum bar.

He ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HAT GATNADYJY

Anna obamyzdan urşa giden ilkinji frontçy. Ol däriniň ysyny almadygam bolsa, esger eşikli geldi. Muňa oba bolup begendik. Begenmän näme, urşa diýip, allowarra giden adamyň, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 19 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

YNSANYŇ RUHY-AHLAK DÜNÝÄSINIŇ SAZLAŞYGY

Ruhy-ahlak meselelerinde ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny, umuman, türkmen halkynyň mentali ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 9 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

YŞK ESERI

Dumly-duşum ýol eýlediň,
Rowana bolmazmyň bäri?!
Jahyllygymyň öýlesi,
Göter gursakdan gubary.

Ömür daşlaşýar manydan,
Haly gaçdy hyýalla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)