« 1 2 3 4 5 ... 700 701 »
YŞK ŞARPYGY

Dodaklarym dodaklaňda eredi,
Gözlerim kör boldy gözlerňe garap.
Jan sözleriň ýüregimden ýöredi,
Oýardy kalbymy çalaja yrap.

Näzik şemal deýin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 32 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (16)

DOST

Eşidemde eýerýänim –
Sözüm bar bolsa – seniñki.
Aglan çagym elenýänim –
Gözüm bar bolsa – seniñki.

Sem etjek agy sesini
Şatlygym bolsa – seni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 18 | Добавил: Nur | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)

ÄHLI GOŞGYM SEN BARADA EKENI

Sözler menden öýke etmez, otarsam,
Munça zady ýazyp bilmen, utansam,
Şu güne çen, asyl, görüp otursam,
Ähli goşgym sen barada ekeni!
... Doly oka»
Просмотров: 15 | Добавил: Nur | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)

OKA

Hyjuwlarym kükregime sygmasa,
Aýdyp başarmadyk sözlemden oka!
Yşkyň ody otlyçöpsüz lowlasa,
Sen ony günäsiz gözlemden oka!

Hyýalymda bedew ata atlany ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (1)

BAŞA-BAŞ SÖWDA

Ol wadalaşylan güni onuň ýanyna bardy. Özem Arça zalymyň şertine razy bolup bardy. Öňem näçe gezekler dilege gelen öýüniň işigine baryp ulagyndan düşdi. Ýene yzyna dönüp, u ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (1)

■ ŞYGRYÝETE

Gaýdyp geldim men şu bahar,
rysgalym senden ýaly meň.
Görogla Öwezden habar getiren
Hemdem ýaly men.

Şowlulyklar üýtgedi nagt,
müň şük ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)

ADY ULY - SOLTANGULY

Taryhyñ emri bilen türkmen halkynyñ birnäçe görnükli ogullary öz ata-baba watanyndan uzaklarda uly şöhrata eýe bolupdyr. Olaryñ birisi-de Hindistanyñ taryhynda uly yz ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 20 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)

DOGLAN GÜNÜÑIZ GUTLY BOLSUN, UZAK ÝAŞAÑ!

www.kitapcy.ga saýtynyñ adminstrasiýasy şahyr Azat Nurgeldiýewi doglan güni bilen tüýs ýürekden mübärekleýär. Maşgalañyzyñ arasynda agzybir, abraý ... Doly oka»
Категория: Gutlaglar | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (6)

GYZYL ALMA

Eýýäm gije düşdi, Isabekowyň welin şol oýlanyp oturyşydy. Haty nämeden başlamaly? Aslynda, ol bu hatda umuman, näme ýazarka? Bu juda kyn, akyl ýetirer ýaly däl. Aýtmaga köp zat ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)

ÝÖNE BEÝLE DÄLDI DÜNÝÄÑ HYÝALY

Gözüň açyp, dolduň gujagna dünýäň,
Ilki dadan zadyň päk süýdi Enäň,
Şol süýt deýin päkdiň, ýokdy seň günäň,
Ömrüň şol päklikde ötäýjek ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 33 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (4)