« 1 2 ... 688 689 690 691 692 ... 700 701 »
"OKUMYŞLYGYŇ" PEÝDASY

Şol wagtlar men ýedinji klasyň iň gowy okaýan okuwçylarynyň biridim. Gowam okaýardym, köpem okaýardym. Köp okaýanlygym üçin häli-şindi mugallymlaram öwerdiler. «All ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 287 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

Meniň ilkinji eserim

Hekaýa

Hemme zat edil şu günki ýaly ýadymda. Men bäşinji synp okuwçysy. Diýmek, on iki ýaşlarymda. Özem ýanwaryň ortalarymyka diýýän, çünki ýaňy bir gyş ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 297 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ON ÜÇÜNJI PERDE

Alym Ahmet Bekmyradowyň
ýagty ýadygärligine
bagyşlaýaryn.

Kör Gojaly durmuşyň ahyrzamana meňzeş mojuk oýnunyň üstünden öz aýagy bilen bardy. Öz ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 254 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GUDUMAN BAGŞY

Ikindi namazyny okamaga howlugyp gelýän kerwenbaşy barha ulalyp barýan kölegesinden nazaryny sowdy-da, ýoldaşlaryna ýüzlendi:
—Gurbany gitdigim Saragt babaň galasyna ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 246 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GURT ÝAKUP

Ine, dünýäniň ahyry geldi.
Näçe ömür berilse, adam şonça wagtlabam ýetişiksiz günde. Ýöne garaşman duran wagtyň bir ýerden myrtar kesel tapylýar: ol seniň işiň köplüg ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 427 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GÖWÜN TOPUKÇALARY

Ene ýer

Ene ýer juda beýik! Ol daglardanam beýik!
Sebäpmi?
Gar ýagdy. Gije-gündiz dynman ýagdy. Hemme ýer – depelerem, daglaram, sähra-da, pe ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 213 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GÖWÜN

Dördünji klasyň okuwçysy Baýmyrady çeper höwesjeňleriň toparyna kabul etmediler. Seçilişik bolanda diňläp gördüler-de: «Buw-w, bu sesiň bilen seni iliň öňüne çykaryp aýdym aýtdyryp ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 283 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

NOWGÜL

Nowgülüň adyny tutsaň, ýedi obanyň ýigitleriniň barysy birden yraň atardy. Hemmäniň ýetip bilmeýän arzuwy, islegi şoldy. Özümiň ondan iki ýaş kiçidigime garamazdan, ol gyzyň yşgyn ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 296 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

TEBIP

Mundan ýigrimi ýyl gowrak öň, Esenmyrat aganyň on ýaşlaryndaky gyzy merduwandan ýykylyp bilini agyrtdy. Üç-dört sany oňurgasy ýerinden üýtgedi. Çaga sähelçe wagtyň içinde bükreý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 350 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

TÜWELEÝ

Taýçanaklar ýalbyrap duran boýunlaryny talawladyp, Köpetdagy etekläp oturan giň sährada ikiýana bökjeklediler, biri-biri bilen çyntaklaşdylar. Meýdan otundan doýup bilmän, eneler ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 235 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)