« 1 2 ... 688 689 690 691 692 ... 932 933 »

"SEN GOŞGY ÝAZYPSYŇ..

Sen goşgy ýazypsyň, şeýle bir çeper,
Köňül boz toprakdyr, dänesin seper.
Kuýaş şinä siňer, yhlas ezizlär -
Jahan söýgi berip, şelpesin dakar - ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 274 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (3)

BAGYŞLA!

Gözlerim ýene seniñ mähirli keşbiñi görmek üçin çal bulutly asmana garaýar, köñlüm bolsa seniñ duýgudaşlygyña mätäç, mähribanym! Sen welin bu pany dünýäñ gujagyndan sowrulyp gideni ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 268 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (1)

«Tut elimden äkit meni...»

Tut elimden äkit meni ezizim,
Gara ýeller yzymyzdan ýetmänkä.
Aşyp pikir çölün, hasrat deñizin
Garañky gijäniñ ahy tutmañka.
B ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 259 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (1)

KINO SUNGATYNYÑ USSADY

Her bir halkyñ ruhy mirasyny, medeniýetini äleme ýaýýan, onuñ sungatyny arşa göterýän adamlar bolýar. Ol adamlar biziñ geçmiş taryhymyzy häzirki döwür bilen birleşdir ... Doly oka»

Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 247 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (0)

ALGYMDAN UMYT ÜZDÜM WELIN, ADAMLARA BOLAN YNAMYMY DÖWENLERIÑ WYŽDANY SYZLAÝARMYKA?


Gadym zamanlarda bir baba bolupdyr. Ol her gün agşam ýaşaýan şäheriniñ meýhanalaryndan bir gijeki i ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 318 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (2)

OGUZNAMA

Giriş

Allaň gudratyndan bar boldy ýokdan,
Bu bütün barlyga permandy Hakdan.

Zeminiň ýüzüne gerekdi bir zat,
Ýagny, Hak nazary siňen ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 278 | Добавил: Garaýolly | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (1)

EÝNŞTEÝNIN BEÝNISI

Albert Eýnşteýn, 1955-nji ýylda aprel aýynyň 17-ne, 76 ýaşynda göwüs hassalygy bilen ABŞ-nyñ  Nýu Jersi welaýatyndaky Prinston hassahanasyna girýär. Emma ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 272 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (0)

SYGANLAR WE MEN

,,Ýewropada kyrk million, Orsýetde bir million sany sygan ýaşaýar.” Muny nirdendir bir ýerden ýa eşiden, ýa-da okan bolmaly, ýandepderçäme belläp alypdyryn. Belläpdiri ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 287 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (1)

Bir ýaşulynyň aýdanlary


Ýyl-ýyldan yranyp, ýuwaş-ýuwaşdan
Kemala gelipdir Gimalaý dagam,
Ýöne Gimalaý dek belent bolsaň-da,
Ýerde duranlygyň bilginiň, balam!

< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 243 | Добавил: Maksat | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (0)

10. Bir türkmeniň dogasy 

Gadym döwürde türkmenleriň biri haj zyýaratyna ugrapdyr. Ähli däp-dessurlary berjaý edip, egnine yhram atynyp, beýlekiler näme etse, şony gaýtalap geziberipdi ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 407 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (0)