« 1 2 ... 689 690 691 692 693 ... 932 933 »

KARLO MIKELŞTEDTER

Karlo Mikelştedter, asly ýewreý italýan ýazyjysy, filosof.

1887-nji ýylyñ 3-nji iýunynda Gorisiýada baý ýewreý maşgalasynda dünýä indi. Kakasy Albert Mikelştedter ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 239 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (0)

TARYHDA ŞU GÜN

■ 17-nji oktýabrda taryhda yz galdyranlar

17-nki oktýabrda amerikan ýazyjysy Robert Jordan ýaly dünýä belli ýazyjy dünýä indi.
Şeýle-de nemes fizigi Gustaw Kirh ... Doly oka»

Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 268 | Добавил: НаS | Дата: 17.10.2018 | Teswirler (0)

Ýapgyt alaňdan ýüzin salyp düşüp gelýän ýigitleriň gyralary gyýyk kesilen köne sozmalary şemalyň mymyjak tolkunlaryna galgaşýardy. Daşyndan seredip, assyrynlyk bilen synçy gözüňi olara dikanlanyňda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 277 | Добавил: Maksat | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (0)

Gör, bu durmuş neneň halda geçip dur,
Urna-urna bolup, hataryn üzmän.
Rahat çagy öz nuruny seçip dur,
Beter gaharly-ka dur nurun dözmän.

Açmak üçin dünýäň gamly perde ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 225 | Добавил: Maksat | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (0)

Aglap-eňräp, uly dünýä gelemde,
Ene mähri bilen diňdirdiň meni.
Dilsizdim, derdimi gözümden aňlap,
Halal ak süýt bilen emdirdiň meni.

Ine, indi başym aman, janym sag, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 257 | Добавил: Maksat | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (7)

Şemal öwsüp, gara saçlaryň darar,
Gözleriňi süzüp, galdyrsaň başyň.
Dünýäň ummanlarna belentden garar
Seň gözleňden gaçan bir damja ýaşyň.

Bu günler ötüp dur yzly-yzy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 248 | Добавил: Maksat | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (1)

HORMATLY PREZIDENTIMIZIÑ ÝAŞLARA SARGYTLARY

■ Watan her bir ynsan üçin ýokary gymmatlykdyr.

■ Ylym-bilim biziñ ähli ösüşlerimiziñ binýady bolup durýar.

■ Gujur-gaýratyny we ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 324 | Добавил: НаS | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (1)

ORTA ASYRDA TÜRKMENLERIÑ ÝURT DOLANDYRYŞY

Türkmenleriñ akyldar serkerdesi Uzynesen (Uzyn Hasan -t.b.) Eýran-Turany, Araby hem Ajamy öz golastyna geçirip, patyşalyk süren döwründe, döwrebap ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 240 | Добавил: НаS | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (0)

BAÝAMAKMY ÝA PAÝAMAK?!.

Adatça, rus, iñlis, türk, arap-pars dillerini baý hasap edýärler. Gynansak-da, käte bu pikire aşa gol ýapýanlar türkmen dilini garyp we söz gory az dilleriñ biridi ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 326 | Добавил: НаS | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (2)

MUKAM MÜLKÜNIÑ BAGBANY

■ Akkordeonly aýdymçy 

Ol hakynda, onuñ aýdym-sazlary hakynda 60-70-nji ýyllaryñ nesli has anyk aýdyp biler. Men onuñ özüni has ýakyndan tanaýanlygym, dö ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 322 | Добавил: НаS | Дата: 16.10.2018 | Teswirler (0)