« 1 2 ... 689 690 691 692 693 ... 700 701 »

YSYRGA

Sawçylyga baryldy. Barlan gapydan razylyk alyndy. «Sähetmyrat bilen Aýjemal jan çagalykdan bile ulaldy. Olar biri-birini gowy görýärler» diýmekdenem Tagangül eje sa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 303 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2)

ÖZGÄNIŇ ÖMRI

Begmyrat aga çepiksi göwresini egip, garry «hyk-çoky» bilen ho gaýraky atyzdaky şatuda bakan ugrady. Ol pilini uly ýük edinip mytdyldap barşyna, gelinleriň bolşuny göz atuwy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 248 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ÖZÜMIZIŇKI GOWY DÄL

Gaýyp başlyk aýalynyň çaý başyndaky etsem-petsemli gürrüňine öwrenişip gidipdir. Aýaly gürläp durmasa çaýyny nirä içenini bilenok, geň, ýadawlygam aýrylanok. Senem ej ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 276 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ŞAHYJAHAN

( Hekaýa)

Gijäniň bir wagtyna çenli ussahanadan çykman işläýmek endigim bar. Iş gyssag bolsa ýa halys gümralyk bassa, ýatymlyk galaýdygymam ýok dal. Daş-töweregiň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 255 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ŞORJA GURDUŇ TAGAMY

Her sapar şeýle bolýar: öýe ýakyn gelýärin welin, meni galpyldy basmarlaýar. Bu, megerem, näçe wagtyň aýraçylygyndan soň ata-enemi görjekdigim, çagalygymyň, oglanlygy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 246 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR FILMDEN SOÑKY OÝLANMALAR

▶ SORAÝÝANY KIM DAŞLAMALY?!

Öñräk tanyşlarymyñ biriniñ öýünde otyrkam, ol "al görseñ, men-ä halamadym dogrusy, birhili yslamy garalap düş ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 339 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (3)

MÄHRIBANLARYM

Sen meniñ başdaşym
Ilkinji söýgim
Sen meniñ syrdaşym
Elýetmez duýgym
Sen meniñ gamdaşym
Tükenmez gaýgym
Sen dünýäniñ añry ujunda bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (3)

DERWÜŞ

Il-gün üýşer.
Ýakyn geler.
Ýat geler.
Süýji-süýji arzuw besläp toýuña.
Çagyrylyp, soñam ýatdan çykarlan
Meñzäp alyslardan gelen derwüşe
Me ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 298 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2)

SENIÑ MIRASYÑ

Eýjejikdiñ.
Ýakymlyja peridiñ.
Toýnuk gurap geçip barýan ýyllaryñ
Gabagymyñ töweregne aýlaýan
Halkalarny özüme-de bildirmän
Ýüpek saçlañ b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 226 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

SOWGAT

Ýadyñdamy?
Äht edipdiñ birmahal,
Aýrylmarys diýip ölýänem bolsak.
Bize näme garaşýanyn takdyrda,
Bilmeýänem bolsak, bilýänem bolsak.

Bu şeý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 234 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)