« 1 2 ... 715 716 717 718 719 ... 725 726 »
Has TÜRKMEN

■ GARLAWAÇ

Göwrede mejal ýok,
Aýakda ysgyn.
Ştangaçyñ synasyna çalymdaş
Gollañ gujur gaýnan myşsalarynda
Çyrpynmansoñ gadymky deý dama ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 317 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (6)

ÝAGYŞ WE DEÑIZ

Bilemok
Hazarmy,
Gulzummy,
Azow.
Parhy näme Egeými ýa Akdeñiz.
Belki-de ol Köpetdagyñ goýnunda
Million ýyl öñ gurap,
çöl bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 239 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

ÝÖR, ÝOLLAR SÖKELI!

Türkmenistanyñ Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

~ Watanymyzyñ taryhynda Beýik Ýüpek ýolunyñ orny hem juda uludyr. Gadymy ýoluñ Hazar deñzinden ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 599 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (9)

Has TÜRKMEN

▶ BIR ÝYLDAN SOÑ...

365 gün,
Kyrk sekiz hepde.
Tegelek 12 aý,
Bir ýyl geçipdir.
Ýagyşly gün düşüremde öýñüze,
Awtoulagyñ çekges ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 207 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR JANA ÜFLENEN JANAN...

Şapagyñ gyzyly - ýañagyñ aly,
Senden uzak bolsun şeytanyñ aly.
Asman atynanda gara ýapynja,
Sen meni galdyrma tümde gypynja.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 224 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

“Towşanjyk”

Haýwanlaň içinde senem bir jandar,
Hemmede-de san bar, sende-de san bar.
Hemmäniň özüne ýeterlik derdi,
Saňa bu üýtgeşik derdi kim berdi.

Til ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 238 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Ömür ýoldaşy

Gör, nähili gözel eken özüňe,
Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň.
Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa,
Duşuşarsyň arasynda baglaryň.
Şol mahallar kän b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 220 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“Keýmir körüň ýigitleriniň biri Warryk batyryň çowlugy Warrygyň hekaýaty”

(Degişme)

Bir gün Warryk gaýdyp geldi uruşdan,
Görmäge göz gerek, döşi medally.
Doldy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 280 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

Toýda okalan goşgy

Özlerine ogul gerek bolaýsa,
Gyz hem bolsa, Ogulgerek diýerler.
Gundaglyja aglap ýatan bäbegi
Ogulgerek, oglum, diýip söýerler.

Şonuň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 336 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Söweşdeş dostuma

Onda biziň ikimizem çagadyk,
Gülki bilen oýun boldy kärimiz.
Garagoldyk, şadyýandyk, sadadyk
Söýmägede ýetişmändik häli biz.
Aşyk bolup ýörmes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 207 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)