« 1 2 ... 716 717 718 719 720 ... 725 726 »
“HAT”

“Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa,
Gaýtam garaş öňküdenem on esse.
Mendirin - şol alabahar günleri
Agaçlar pyntyklap,
Şemal öwüsse.

Oglanla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 257 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On sekizinji kyssa

▶ YŞKYŇ KEŞBI

Bir mahal Atageldi aýnanyň öňünde durup, Bagtymy göz öňüne getirerdi. Özem ýöne bir getirmeg ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 261 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

“Aýdylmadyk sözler”

Seniň ýok wagtyňda seni taryplap,
Gijeler ýatmadym, goşgular goşdum.
Sen maňa mydama bolsaňam ýakyn,
Seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň.
Zöhr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 289 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On ýedinji kyssa

▶ TÄZE ROZUGÄR

Öňler pylanynyň eli süýji diýilýärdi. Bu gün nahara salynýan her hili tagamlaryň köpelenligin ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 239 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

"Ýyldan ogrynça”

Gülüm duşuşmaga söz berdi maňa,
Duýdurman gel diýdi. Geldim ogrynça.
Çalaja tolgunyp, garaşdym oňa
Bilbile duýdurman, gülden ogrynça.

Do ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 239 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On altynjy kyssa

▶ GELNIŇIZ SALAM BERÝÄR...

Türkmeniň toýy bir günde öňem gutarmandyr, bu günem gutaranok. Özem türkmen agaň ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 258 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

♣ "Ýazgylar”

Kakamyň iň soňky ýazan hatyny
Henizem aýawlap saklap ýör enem,
Saralan kagyzlaň açyp gatyny,
Käýarym gaýtalap okaýan menem.

Hatyň iň soňunda ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 266 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On bäşinji kyssa

▶ TOÝ HEKAÝATY

«Köp söz kitapda ýagşy» diýýär türkmen. Türkmen sypaýyçylyk edýär. Aslynda, köp sözüň kitapda ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 264 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (2)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On dördünji kyssa

▶ ÇEPIKSIJE ENÄNIŇ SYRY

Atda tapagan tomsuň tüp yssysynda günorta çagy içi her hili tapyndydan doly giň ota ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 264 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On üçünji kyssa

▶ ATAGELDINIŇ «TAPAGAN» LAKAMYNA MYNASYPLYGYNYŇ
ÝENE BIR ÖWRE TEKRARLANYŞY

Gurban Gurbanowiç Atdanyň y ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 261 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)