« 1 2 ... 747 748 749 750 751 ... 775 776 »
ÝAGYŞ

Ýagyş damja-damja dol ýüregime
Kükesin ruhumda uçmahyň ysy.
Ýag sen, zerre-zerre syl yüregimi,
Açylsyn gubarlan göwnümiň posy.

Asmandan reňk alan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 254 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

ÝAŞ GALAMDAŞYMA!

Ine, sen goşgy ýazýaň. Ýazan goşgyň onda-munda çap edilýär, internet arkaly köpçülige ýetirilýär. Şygyr muşdaklary olary okaýar. Halamadyk okyjy köplenç pikirini özünde s ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 290 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (1)

Sensiz setirler ...»

Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen,
Tümlügiñ täk buýsanjy - ýaşmaksyz aýy bilen,
Wepadar ýalñyzlygyñ ylham serpaýy bilen,
Dümtünip keşde çeký ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 281 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (1)

Ösüp ötyr,penjirämiñ öñünde,
Gollaryn ýaýradyp,owadan bagym.
Men şeýle bir gözel dünýäni görýän,
Penjirämden dünýä sereden çagym.

Ýapraklaryn çalşyp pasylma-pasyl, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 268 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

AHLAK GYMMATLYGY - GORAGA MÄTÄÇ BARLYKDYR!

Jemgyýetçilik añynyñ tizligi ölçeýän abzallara eýgertmejek derejede çalt ösýänligindenmi nämemi, soñky ýyllarda dünýä jemgyýetçiliginiñ we yl ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 322 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (4)

GÖZELLIGIÑ SYRY

Adamzat döräli bir hakykat bar:
Ynsan mydam gözellige hyrydar.

Hamana gözleýän ajap hyýaly,
Gözellik goýnunda gizlenen ýaly.

Bu teşneli ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 324 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

GOŞGULAR / Gurbanjemal ANNAKOWA

▶ ARKADAGYÑ SAÝASYNDA

Aziýañ merjeni - gözel Aşgabat,
Behişt ýalkymynyñ Ýere düşmesi.
Päk niýete meñzeş mermer binalar,
W ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 254 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (1)

EBU TALYP WE ONUÑ ARAP EDEBIÝATYNDAKY ORNY

■ Ebu Talyp kim bolupdyr?

Ebu Talyp ady bilen tanalan Abdymennaf ibn Abdylmuttalyp ibn Haşym el-Kureyşi el-Haşymy Mekgäniñ sylaglan ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 249 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (1)

Gurbanjemal ANNAKOWA / GOŞGULAR

▶ GITDIM

Gitdim, mümkin däldi galmagym, çünki
Pidasydyk aýry şertleriñ, wagtyñ.
Şol günde,
                     Şol ýerde ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 476 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (1)

Ejejan men seniñ ýanyña barýan,
Yssy mähriñ bilen kalbym çoýmaga.
Çagalyk döwrüme dolanyp bir gün,
Öñki höwürtgäme ýene gonmaga.

Gurup uzaklarda öz höwürtgämi,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 268 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (2)