« 1 2 ... 748 749 750 751 752 ... 775 776 »
"TÜRKÜÑ ÖLÜMI" romany

Belki biz ýurdumyzdaky türk firmalarynda işlemäge gelen we aýal-gyz görse hyllygyny akdyryp ýören aýalbaz türkiýelileri görüp, bu gün segsen milliona ýeten türk halk ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 311 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

Ýaşlygymyñ iñ şowhunly günleri,
Eziz obam señ goýnuñda geçipdir.
Obam bir mahalky saýrak guşlaryn,
Ýetişdirip, çar tarapa seçipdir.

Señ goýnuñda gelip bu gün kemala, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 239 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

ÝAZGYT

Resminama   kyssasy
Ýowuz ýyllaryň pidasy bolan babam Artyk ussa bagyşlaýaryn.

▶ Sözbaşy

- 1 -

Geçen asyryň otuzynjy ýyllary ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 405 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

Durdymuhammet NURALYÝEW

▶ NAW ÝALY NAGYM AGA

Wagtyñ geçmegi bilen döwür üýtgäp, heññamlar çalşar eken. Elinde okan ýa-da işlän, öz ýaşan ýyllarynda mähriban halkymyzyñ öñünde ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 296 | Добавил: Has | Дата: 16.06.2018 | Teswirler (0)

NUO-lar BIZE DOSTMY ÝA-DA DUŞMAN

Planetamyzda peýda bolýan gaýry planetalylaryñ gelip çykyşlary, maksatlary, ýaşaýyş derejeleri hemmeleri gyzyklandyrýar. Ýakynda habarçymyz şular dogrusyn ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 265 | Добавил: afrasyyap | Дата: 15.06.2018 | Teswirler (2)

AK DEREK

Ýolagçy otlusy ugrady. Men küpäme girdim. Onda ýekeje adam otyrdy.
- Salawmaleýkim!
Dykyz göwreli, çal saç, ýolagçy zordan dodagyny müñküldetdi:
- Waleýkimsa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 321 | Добавил: Has | Дата: 15.06.2018 | Teswirler (7)

AH, BU GYZLAR...

Sallanjyrap, erkiñ alar eliñden,
Ah, bu gyzlar, ah, bu gyzlar, bu gyzlar.
Lak ataýsañ, bela goýar diliñden,
Ah, bu gyzlar, ah, bu gyzlar, bu gyzlar. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 313 | Добавил: Has | Дата: 15.06.2018 | Teswirler (3)

NÄZENIN

Güneş çogy kibi gyzgyn lebleriñ,
Datlydygna göwnüm bitdi, näzenin.
Galbañ göwüslerñi sypan ýelleriiñ,
Bagtlydygna gözüm gitdi, näzenin.

Zülplerñe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 278 | Добавил: Has | Дата: 15.06.2018 | Teswirler (0)

TOBA

(hekaýanyñ dowamy)

Keltegoñurly geçelekleriñ ýaşulysy Gerçek baý dañ-säher çaglary howsalaly bir düýş görüp, hopugyp ukudan oýandy. Wadaryga beýle-de bir ýaman düýş bola ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 301 | Добавил: Has | Дата: 15.06.2018

ÝYLDYZLAR URŞUMY ÝA ÝYLDYZLY ASMAN?

''Mälim bolşy ýaly informasiýanyñ azatlygy hakyndaky kanun boýunça hökümet guramalarynyñ hiç biriniñ NLO (UNO) baradaky materiallary ýaşyrmaga haky ýok ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 286 | Добавил: afrasyyap | Дата: 15.06.2018 | Teswirler (0)