« 1 2 ... 811 812 813 814 815 ... 835 836 »
Şahyrlaryñ joşup-boşup gaýnany,

Saña badaşypdyr,müdümi bagrym.

Pyragymyz bir ajaýyp dünýäni,

Köñülleñ köşgünde,gurupdyr şygrym.

Şol ajaýyp dünýä bag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 217 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Giñ eýwanly,ak otaglar içinde,

Otyrdy giñ kalply,ak saçly ene.

Mähir paýlap,ömür diläp otyrdy,

Ýadaman,ýetýänçä iñ soñky deme.

Nesillerne ömür diläp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 242 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Sergezdan deý,selpeden,

Durmuş sen bir salgymmy.

Ýaşap ýörenim üçin,

Bergimmi ýa algymmy.

Arkamda agyr ýüküm,

Gezip ýörin bergili.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 262 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Bu dünýä bir kerwensaraý,

Goş ýazdyryp,düşledigim.

Bäş günlik däl,baky saýyp,

Munda göwün hoşladygym.

Imrinip gezdigim dünýäñ,

Gözel ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 265 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (1)

Ýaşlygymda arzuw eden ýyllarym,

Geçip gitdi,hyýal bolup deñimden.

Kyrk ýaşy sermeläp,ýörse-de ýaşym,

Arzuwlar çykanok,şindem serimden.

Ýüregimde bes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 222 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Bilýäñmi ezizim,aýly gijeler,

Kim bilen oturyp,gussa çekýänim.

Bilseñ ýadygärlik suratyñ bilen,

Oturyp ikiçäk,gussa çekýärin.

Söýgümiñ,duýgymyñ saýr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 216 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Gyzlarym ömrümiñ,bahary-ýazy,

Gara gözüm,gurban size didelem.

Bu durmuşda dowam edip yzymy,

Alyslara, alyp gitjek ýodalam.

Gyzlarym,bu ýollar iñçedi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 257 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Bir seretsem,galan eken ýaşlygym,

Hol geçmişiñ gatlarynda,saralyp.

Duýmandyryn,tüm gije deý saçlarym,

Asyl görsem,giden eken çalaryp.

Göwnüm bolsa h ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 260 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Ýeñiş güni,enem düşýär ýadyma,

Söwer ýara gözün dikip garaşan.

Juwan wagty urşa ýollap ýaryny,

Ýola bakan,gözlerine garasañ.

Görersiñ gözünde öçmän, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 205 | Добавил: Adalat19 | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

FAUST
Tragediýadan bölek

Faust:
– Ymgyr giden batgalyk bu, howany-da pozup durýar,
Zähmetiňi puç etjek diýp, haýbat atýar, azm urýar.
Men düýbünden guradaryn ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 249 | Добавил: Zerinaý | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)