« 1 2 ... 812 813 814 815 816 ... 835 836 »
III bõlüm

Onuň nädip bu ýere düşenini wagty bilen bilip bilmedim. Kiçijik şazada soragdan üstümi gömýärdi. Men bir zat soraýsam welin, ol edil eşitmeýän ýalydy. Tötänden, gürrüň arasynda ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 306 | Добавил: Zerinaý | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

ANTUAN DE SENT-EKZÝUPERI

KIÇIJIK ŞAZADA
Filosofik erteki

Leon Werte bagyşlaýaryn! (1,2 bõlüm)

Şu kitapçany uly adama bagyşlanym üçin çagalardan ötünç sora ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 357 | Добавил: Zerinaý | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

Ine, Has Türkmeniñ ,,Ygrar" goşgusy.
Şahyr durmuşdaky ahlak nogsanlyklaryny gaty giñişleýin beýan edýär. Ygraryñ, ynamyñ, söýgi-mähriñ köpçûlikleyin gury adalga öwrûlen zamanynda liriki gahryma ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 318 | Добавил: Zerinaý | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (4)

Sapargeldi Annasähet INER OGLY

▶ TOBA
(JEZA BERIJI ESKADRON)

/hekaýa/

Ýylda bir öwran älemi esrik ner dek kükredýän joşgunly bahar düñle sährany-da jadyla ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 362 | Добавил: Has | Дата: 14.06.2018 | Teswirler (0)

"JÜP BASAN AÝAJYKLARYÑDAN..."

Bu dünýäde näçe menzil geçen bolsak, biz aýaklarymyza minnetdar bolmaly. Ol biziñ hyzmatymyzda agyzsyz-dilsiz gezip ýör. Biz onuñ islegine-de seretmän barmal ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 260 | Добавил: Has | Дата: 13.06.2018 | Teswirler (0)

"ÝAGMYR ÝAGDYR SOLTANYM..."

Kadyr Alla dökgün nusrat barany,
Ekiniñ hemdesti, ýeriñ ýarany.
Ýeriñ, gögüñ, arşyñ, kürsüñ Subhany,
Rehm eýleýip, ýagmyr ýagdyr Soltanym. ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 302 | Добавил: Has | Дата: 13.06.2018 | Teswirler (0)

Ak säherde şygyr düzip,
Örenime şükür kyldym.
Sag-salamat munda gezip,
Ýörenime şükür kyldym.

Her pursatda geregime,
Saçagymda çöregime,
Ýitirenmiñ dere ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 252 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 13.06.2018 | Teswirler (1)

TUWAK SERDAR

Tuwak serdar ärsarylaryñ Çatrak ilinden döräp, ata çykan adam bolupdyr. Meniñ dünýä inen ýyllarymda (1929) ol Amyderýanyñ iki boýunda-da yzyna atlylaryny tirkäp, soñam sow ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 339 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

YGRAR

Şatlygyñy paýlaş,
Begençli çagyñ.
Ýylgyr,
Gül ýüzüñde galmasyn gussa.
Bagt garşa-garşa öpsün alnyñdan
Nur çaýsyn roýuña esseme-esse.
Mahal- ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 317 | Добавил: Zerinaý | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

PERILER ŞADYÝAN KAKAR...

Saz. Ol Hakyñ kalbyndan adamzada peşgeş berlen iñ owadan duýgy. Sazyñ dili ýok. Ol hemmelere düşnükli. Ol her kimiñ öz dilinde gürläp, kalbyna şildiräp akýar.
... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 250 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)