1 2 3 ... 39 40 »
HAWERAN HALYPASY

Biziň neslimiziň gowy ýazyjylarynyň biri Ahmet Halmyradowyň mähri ýaly mylaýym, nurana, ýüregiňe şugla bolup girip gidýän mähriban kyssasy bar. Ahmediň özem kyssasy ýaly ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 287 | Добавил: Has | Дата: 20.11.2019 | Teswirler (6)

ÖMÜR MENZILLERI

Durmuşda şeýle adamlar bolýar – asyl olaryň işleýşine seredip doýup bolmaýar. Siz eli pilli ýer agdaryp duran daýhany gördüňizmi? Bili mäkäm guşalgydyr, gasyn düşen maňlaý ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Gurgencli | Дата: 20.11.2019 | Teswirler (2)

KÜÝZE

Küýze ýürek bagryňy dilip barýan mukam çalýardy. Onda iniňi düýrükdirýän awuly aýazyň gamkeş heňine meňzeş agynyň sesi bardy… ýumruk ýaly küýzejikde beýle ahy-pyganlar nädip ýerleşi ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 11 | Добавил: Gurgencli | Дата: 19.11.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMEN SÖZÜNIŇ DÜRLERI

Ýeriň ýüzünde wagtyň, agyr-agyr heňňamlaryň, gerdişleriň şatysyna döz gelip bilýän söz ýaly başga bir gudrat barmyka?! Gök ummanlar bugaryp-bugaryp galýar, sary sä ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 13 | Добавил: Gurgencli | Дата: 19.11.2019 | Teswirler (0)

ÇYMDA BITEN BENEWŞE

Hakykatdan-da ol çymda – sähranyň gyrtyçly, sonar ýaýlasynda biten benewşä – elwan reň lälä çalym edýärdi. Ol türkmen teatr sungatynyň ömür-ömür reňki solmajak benewşe ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 15 | Добавил: Gurgencli | Дата: 19.11.2019 | Teswirler (0)

MUGALLYM

«Eý, ýer, sen biziň ählimizi öz göwsüňde ekläp-saklaýarsyň. Eger sen bizi bagtyýar etmeseň, ýer bolmak seň nämäňe derkar, onda biz näme üçin dünýä inipdiris? Biz seniň zürýatlary ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Gurgencli | Дата: 19.11.2019 | Teswirler (7)

TÜRKMEN MEDENIÝETI

Türkmenler dünýäde iň gadymy halklaryň biridir. Şu toprakda ýaşan iň gadymy sak-massagetleriň hem beýleki taýpalaryň süýrikelleli ýewropoýid jynsly bolmagy olaryň türkm ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: 18.11.2019 | Teswirler (0)

«DAG, BEÝIK DAG!»

«Pendi diýgen bir ajaýyp düz bolar» diýip hiňlenmäni gowy görýän çopana çola çalmarynda omçanyň jana ýakymly odunda «şyglap mukam çalýan kündügiň» lasyrdysyna goşup, «Şü ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 16 | Добавил: Gurgencli | Дата: 15.11.2019 | Teswirler (2)

PUŞKIN

Şahyryň dünýäsi – täsin, tämiz, nurana. Bir şahyr söýgi – edil girmesi kyn, gireňsoň çykmasy asyl-ha mümkin bolmadyk gala ýaly diýip ýazypdy. Şahyryň dünýäsem bosagasyndan aýak bas ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Gurgencli | Дата: 15.11.2019 | Teswirler (0)

LEGLEKLER

Leglekler uçup barýarmyşlar. Dilsiz-agyzsyz, sessiz-selemsiz ummanyň üstünden, onuň san-sajaksyz zire-zire tolkunlarynyň üstünden, umman üste abanan öýme ýaly ýukajyk dumanyň iç ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 11 | Добавил: Gurgencli | Дата: 15.11.2019 | Teswirler (1)