1 2 3 ... 271 272 »
EÝ GÖWNÜM

Hormatyňy saklap bilmän,
Ýakdym seni, eý göwnüm!
Söýgi bilen ekläp bilmän
Ýykdym seni, eý göwnüm!

Ynjalmadyň, ynjalmadyň,
Bir eglenip dy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 9 | Добавил: Gurgencli | Дата: Şu gün | Teswirler (2)

YHLAS BILEN ARASYNDA YKBALYÑ

Soñky döwür kän ýüzlenip pelege,
Kän oýlandym ömrüñ parhy barada.
Dogan-dostlarymyñ,
tanyşlarymyñ,
Özüme kesgitlän nyrhy barada. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Gumlygelin | Дата: Şu gün | Teswirler (6)

ÝALŇYŞDYM

"Bu dünýäde hemme zat çyn, hemme zat galat".
Kalderon.


Ýalana ynanman ýalňyşdym,
Çyna ynanyp ýalňyşdym.
Bir maksat tutup ýalňyşdym,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Gurban | Дата: Düýn | Teswirler (1)

ÝENE-DE ÖZÜMÇE ÝAZYP BAŞLAÝAN...

Eýle ýaz, beýle ýaz diýýärler maňa,
Hemmesini üns bilen diňleýän.
Jan etsem-de güýjüm ýetenok oňa,
Olaň isleýşiçe ýazyp bilmeýän.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (2)

MENI

"Gurçuk iýer" diýip süýji dänäni,
Ajy däne erge sapdylar meni.
Zaýalanar duzsuz goýsaň nämäni,
Diýip bir şormaňlaý etdiler meni.

"Güneşde, ojakda sü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Gurgencli | Дата: Düýn | Teswirler (7)

YNSAP

Eý, beýik ynsap,
Nirelerde sen?
Eýle ruhum sap,
Goýma derde, sen!

Aç, sen, kalbymy,
Nazar et töre.
Işleriň kyny
Dökülsin ýere. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Garaýolly | Дата: Düýn | Teswirler (2)

EJEME

Bitermikä ýüregimiñ ýarasy?
Derdim egsilenok, sensiz kyn-agyr.
Artyp barýar ýaşymyzyñ arasy,
Aý-günler sanaýar saçymyñ agyn.

Seniñ şol bir ýaşyñ, b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (8)

YNAM

Ynanmaýan sönen söýgiñ
Täzeden ot aljagyna.
Ýaman kişiñ ýagşylygy
Bir gün ýerne saljagyna.

Ynanmaýan ýeñles gyzyñ
Agras gelin boljagyna.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (4)

AÝADAKY ÝÜREK

Baý bolýar ynsanyñ göwni hyýala,
Hyýal etseñ säher salkyn saýada.
Göwün bir egsilmez doly pyýada,
Ýüregim goýsamdum tekiz aýada.

Goý, görsü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (3)

ÖÝKELÄRMIŞ

Ýalan gülleri ysgasañ,
Ol çyn güller öýkelärmiş.
Saýlasan ýoluñ gysgasyn,
Uzyn ýollar öýkelärmiş.

Penjiräni ýapyk goýsañ,
Erkin ýeller ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Mahymm | Дата: Düýn | Teswirler (7)