1 2 3 ... 252 253 »
MENIŇ AHWALYM - GYŞYŇ YKBALY...

Dekabr aýazy gondy ýurduma,
Tebigat bürendi gazap nikabyn.
Meçew berip meniň köne derdime
Ýyldyzlar soraýar ýyllaň hasabyn...
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.12.2019 | Teswirler (6)

GALYPDYR

Ýaşlygymda sen ezizläp tapanym,
Ilki söýgim kalba siňip galypdyr.
«Söýýän» diýip, uz boýuňa bakanym,
Hol alysda arman bolup galypdyr.

Garaşardym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GIJE GÖZELLIGI

Aý-aýdyňdy.
Asman syryp öýmesin,
Daranýardy mele saçlarnyň taryn.
Ýalkymy Zemine nur berýän Aýyň,
Jemaly aňk edýär barlygyň baryn.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GALAMDAŞ DOSTLAR

Bile sowan toý-baýramy, ýaslary,
Her günde men ýada salýan dostlary.
Professor, ylymlaryň doktory,
Lebapdan Hanguly diýen dostum bar.

He ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

YŞK ESERI

Dumly-duşum ýol eýlediň,
Rowana bolmazmyň bäri?!
Jahyllygymyň öýlesi,
Göter gursakdan gubary.

Ömür daşlaşýar manydan,
Haly gaçdy hyýalla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

■ ÝAŞADÝAR MENI

Özüm bilmän küýsedigim, aslynda
Ynamly gözleriň ýaşadýar meni.
Yşkyň güzerinden üzülip gaýdýan,
Dogaýy sözleriň ýaşadýar meni.

Kalbym naz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Haweran | Дата: Düýn | Teswirler (0)

YGRAR

Oýalygmy ogurlatdym oýlara,
Ukymy utdurdym, duşdum-da saña.
Sähel ýerde kölegäme büdredim,
Körlükden ýaña.

Gözelligñe ýesir düşdüm, Şeýdip sen
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 7 | Добавил: Mahymm | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (1)

TESELLI

Ylham gaÿnap joşÿar, ÿürek dyñzaÿar,
Nazarña-nazarym kaklyşan wagty.
Ÿaşaÿyş ÿok gözleriñden üzñe ÿar,
Sensiz miwe bermez söÿgi daragty.

Dikseñ m ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Mahymm | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0)

IBERILMEDIK HAT

Tanadyňmy?!
Tanansyň-la, elbetde.
Saňa aýan ahyr düýnüň syrlary.
Agyr zat ýok eken özüň ýeňmekden,
Has ir düşse günleriň pasyllary.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Mahymm | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0)

Gara gaýgym – Garagumum,
Garagumum – gara günüm.
Göreji sen garagymyň,
Ereýip akan bolma sen?!

Ýeriň ýüzi ýa didesi,
Halkyň galkan hakydasy.
Dünýäň alty ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 3 | Добавил: Amul | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0)