1 2 3 ... 208 209 »
ÝYLGYRSAŇ

Atadurdy Garaýew

Sen ýylgyrsaň, paýrap gökden döküler
Kümüş apbasylar, altyn şaýylar.
Gül açylyp Garagumuň golunda,
Süýji suwdan dolar g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Pegas | Дата: Düýn | Teswirler (2)

GÖRMEKSIZ GYZA

Utanma, eý, jenan, galdyrgyn başyň,
Sen öz-özüňdenem göwnüň geçirme.
Ok ýaly kirpikleň, ýaý ýaly gaşyň,
Bolmanda nä, umydyňy öçürme.

Sen n ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Bagtygül | Дата: Düýn | Teswirler (3)

JÜBÜTLIK HAKDA GOŞGY

Jübütlik hem gözelligi barlygyň,
Goşulanlar goşalykda goş bolsun!
Bagt bolsun barça dünýäň, baýlygyň,
Ata-enäň sizden göwni hoş bolsun!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Bagtygül | Дата: Düýn | Teswirler (3)

GUM PERDE

Eje, diňe aramyzda zemin bar
Ýogsa, bir birekden daş däl biz beýle.
Şol perzendiň Eziz - diri men heniz,
Bir özüm asmana gaýdamda seýle
Öz seçen ýyld ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: Düýn | Teswirler (2)

BAŞA BARMADYK WESÝET

Öz ilimden gum getiriň,
suw getiriň,
gül getiriň!
Gumdan tumar ýasap boýnumdan
asjak,
Suwy şu ýat ýurduň uly howzuna,
Bir da ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 20 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: Düýn | Teswirler (4)

DURMUŞ SENDEN HAÝYŞ EDÝÄN...

Durmuş senden haýyş edýän
Gynama sen meni beýdip.
Entek senem terk ederin
Soňam hiç gelmerin gaýdyp.

Durmuş senden haýyş edý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (4)

DURMUŞ ÖZÜN GAÝTA-GAÝTA OKATDY

Yrga kölgäm dura-bara kejikdi:
Diýmedik sözlermi kesä çekdiler –
– Entek gözem açylmadyk güjükdi,
Gulak-guýrugyny kesäýjekdiler.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Nur | Дата: Düýn | Teswirler (0)

TUT ELIMDEN

Eý päkize merdi merdan
Kaýdasyñ, niçik ahwalyñ?!
Akly dürden, göwni güldan
Sõzlegende tüýs lukmanym
Sõýgüsi Hakdan erada
Başy belendim, pes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 28 | Добавил: Nur | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (6)

YŞK ŞARPYGY

Dodaklarym dodaklaňda eredi,
Gözlerim kör boldy gözlerňe garap.
Jan sözleriň ýüregimden ýöredi,
Oýardy kalbymy çalaja yrap.

Näzik şemal deýin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 32 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 24.08.2019 | Teswirler (16)

DOST

Eşidemde eýerýänim –
Sözüm bar bolsa – seniñki.
Aglan çagym elenýänim –
Gözüm bar bolsa – seniñki.

Sem etjek agy sesini
Şatlygym bolsa – seni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 18 | Добавил: Nur | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)