23:06
Gündeligimde galan setirler
GÜNDELIGIMDE GALAN SETIRLER

Eşidýärkäk düşünmeli, görýärkäk akyl ýetirmeli, duýýarkak seljermeli.

* * *
Ýaşaýyş hereketdir we onuň bizden edýän talaby hem hereketlilikdir. Hereketsizlik bolsa islendik wagt ykbalyň durmuşdan hem ýaşaýyşdan üzňeleşmegine sebäp bolup biler.

* * *
Manyly ömrüň her pursady sowulmaz toýa barabardyr.

* * *
Unudylmazlyga — özüniň däl-de, özgäniň bagty üçin göreşmegi başaranlar mynasypdyr.

* * *
Ýürekden hem-de hakydadan öçürilmek iň agyr jeza sezewar bolmakdyr.

* * *
Dünýä synag, ýaşaýyş bolsa mümkinçilikdir.

* * *
Dostluk ebedilige garylanda hakyky dostlukdyr.

* * *
Gülerýüzlüligiň aňyrsynda ýaşyrylan hyýanatdan gork.

* * *
Haýsydyr bir wakany suratlandyryp oňman, onuň döreme sebäpleri we netijesi hakynda hem pikir ýöretmegi öwrenmeli.

* * *
Durmuşda ilkinji söýgi üçin dälde, hakyky söýgi üçin ýaşamaly.

* * *
Bagtymyza şäriklige mynasyplar bizi söýenler we biziň söýenlerimizdir.

* * *
Kynçylyksyz ýetilen sepgit — daragtyny görmän hem tanaman iýilýän miwä meňzeýär.

* * *
Söýmän söýgä, ekmän miwä garaşma.

* * *
Her bir büdrän ädimiňi ýoluň sürçekliginden däl-de, özüňiň seresapsyzlygyňdan görmeli.

* * *
Dünýäniň gijelerden hem-de gündizlerden düzülişi ýaly, ömrüň hem ýagtylyklardan we garaňkylyklardan durjagyny boýun almaly.

* * *
Gudrata ynanan keramaty tapar.

* * *
Her pursatdan dogry çykalga gözlemegi başarmaly.

* * *
Derdini özgä duýdurman ýeňýän beýikdir.

Aknur ROZYÝEWA.
Категория: Sözler | Просмотров: 80 | Добавил: Haweran | Теги: Aknur Rozyýewa | Рейтинг: 5.0/1

Awtoryň başga makalalary

 
Ähli teswirler: 1
0
1  
Derdini özgä duýdurman ýeňýän beýikdir.

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: