1 2 3 ... 115 116 »
GIJELIKDE ÜÝRÝÄN GANJYK

"Adamlary näçe gowy tanadygymça itleri şonça  gowy görýän".
J.B.Şou


Hudaý ilkinji gezek älemi döredende hem şeýle ajaýyp ümsüm gije bola ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BAŞA-BAŞ SÖWDA

Ol wadalaşylan güni onuň ýanyna bardy. Özem Arça zalymyň şertine razy bolup bardy. Öňem näçe gezekler dilege gelen öýüniň işigine baryp ulagyndan düşdi. Ýene yzyna dönüp, u ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (1)

GYZYL ALMA

Eýýäm gije düşdi, Isabekowyň welin şol oýlanyp oturyşydy. Haty nämeden başlamaly? Aslynda, ol bu hatda umuman, näme ýazarka? Bu juda kyn, akyl ýetirer ýaly däl. Aýtmaga köp zat ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 23.08.2019 | Teswirler (0)

DUMNA

Yatağa sırtüstü uzanmış, başını yastığa gömmüştü. Kendi terinden oluşmuş bir havuzda yüzüyordu kafası. Ağzındaki sigaradan çektiği dumandan halkalar yapıyor ve tavana doğru üflüyord ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 9 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)

TBILISINIÑ BEZEGLERI

Binanyň ýerzemininde ýerleşýän «Simpatiýa» barýançaň, on sekiz sany basgançagy geçmelidi. Aşak düşmek kyndy, basgançakdan soň ýokary galmak ondanam kyndy, juda keýpiň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)

MERET MÖJEK

Ol döwürlerde her obada diýen ýaly awçylar jemgyýetiniň ýörite rugsatnamaly agzalary bolardy. Olara aýagulag hökmünde «Planeta» motosikli, ýarag hökmünde­de goşanil tüpeň berl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)

ENEMIŇ BEREN OWLAGY

Biz her ýyl ýazlaga Derýatakyryň ýakasyna göçüp gelýäris. Bu ýeriň bir tarapy tekizlik, bir tarapy hem gumluk bolansoň, mallar otlamaga örän amatly. Ýagyş suwundan dol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)

ÇOPAN SARPASY

Howanyň gün-günden sowap ugramagy gyşyň başlanmagyndan bir alamatdy. Howa tutumyny ýazdyranokdy, onuň ýiti aýazy barha güýçlenýärdi. Giç öýlänler gögüň ýüzüni gara bulut ört ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 20 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)

SÖÝGINIŇ GÜÝJI

Näzli ýokary okuw mekdebine girip bilmedi. Ol mugallym bolmagy gaty höwes edýärdi. Bar ünsüni okuwa berip, yhlas bilen synaga taýýarlansa-da, onuňky bu ýyl şowsuz boldy. Sy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)

URUŞ DÖWRÜNIŇ OGLANY

Bugdaýly meýdany synlap, ýuwaşlyk bilen ýöräp barýan goja seleňläp oturan garry tuduň deňinde saklandy. Bu tuduň berdaşly göwresi daýaw-da bolsa, onuň esli ýaşandygy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 22 | Добавил: Haweran | Дата: 22.08.2019 | Teswirler (0)