1 2 3 ... 7 8 »
"MÄHRIBANYM, ÖZÜÑ SUWDAN ÇYK INDI..."

Düýş görüpdirin, oýanybam görenimiñ huşummy ýa-da düýşümdigine düşünmän alasarmyk ýagdaýda ýarym sagada golaý hakydamdaky suratlar bilen başagaý bolu ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 85 | Добавил: Nur | Дата: 13.11.2019 | Teswirler (1)

HOŞ GELDIÑ KALBYMA SÖÝGIM!

Söýgi! Sen meniñ ýüregime soragsyz girjek bolýarmyñ? Gör seniñ kalplaryñ gapysyny kakyp, hemişe özüñe ýaran gözläp ýörenine näçe mahal bolupdyr. Men bolsa seniñ ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 14 | Добавил: Kakageldiýewa | Дата: 12.11.2019 | Teswirler (0)

ARZ ETMEJEK ABONENT

Hepdäniñ dynç güni. Aragatnaşyk bõlüminde işläp oturan nobatçy gyzyñ iş telefonyna jañ geldi:
- ...Şäher aragatnaşyk bõlümi diñleýär, salam, näme hyzmat?!
... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 58 | Добавил: Nur | Дата: 10.11.2019 | Teswirler (4)

YKBAL ÖWRÜMLERINDEN ÖWRENENLERIM

Garaş! Sabyrly bolmagy başar! Ömür bilen ölümiñ arasynda sõweş gidýärkä ýaşaýyşdan bagt süýjüligini datman gitmejegiñe kasam et! Howluksañ, umytdan düşseñ ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 33 | Добавил: Nur | Дата: 09.11.2019 | Teswirler (11)

TYLLA GÜÝZDE ASUDA SERHEDIÑ GORAGY

Güýz. Mis şelpeli ýapraklaryň sary manat deý çigrejik şemala gaýyp gezmegi bilen bir tutuma çenli gysgalan günleriň ümzügi paýhasdyr pelsepäniň ýoluna d ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 9 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2019 | Teswirler (0)

MÄHRIBANYM, AZAJYGAM BOLSA SEN HAKDA ÝAZASYM GELDI

Käbäm sen meniñ üçin dünýäde juda üýtgeşik ene. Dünýede her bir adama öz ejesinden mähriban hem mukaddes ynsan ýok bolsa gerek. Şonuñ&nb ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 124 | Добавил: Kakageldiýewa | Дата: 29.10.2019 | Teswirler (0)

ONUÑ KEŞBI

Men edip oturan el işlerimi bir ýana goýdum-da, penjiräniñ oñüne baryp ýagýan ýagyş damjalarny synlamaga durdum, olar seýlebir owadandy. Men ýene sen hakda pikir etmäge başlady ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 133 | Добавил: Kakageldiýewa | Дата: 29.10.2019 | Teswirler (0)

GYZ GARAŞÝARDY

Ynha-da tylla güýzüñ bir güni. Ýodajyklar şemalyñ zarbyna gacan sary ýapyraklardan doludy. Dym-dyrslyk. Göwnüme bolmasa bu töwerekde hic kim ýok ýalydy. Ýöne bu ýer adamsyz ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 128 | Добавил: Kakageldiýewa | Дата: 29.10.2019 | Teswirler (0)

GÜÝZDE DÜŞÜLEN SURATLAR

Hoş geldiň, altyn güýzüm! Hoş geldiň, çagalygymyň iň bagtly günleriniň şaýady! Ine, biz ýene-de duşuşdyk. Sen meniň öňkülerimden biraz galagoplydygymy, sabyrsyzdyg ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 16 | Добавил: Mahymm | Дата: 20.10.2019 | Teswirler (0)

SENIÑ HATLARYÑ

1. BÕLÜM

DUÝGULARYMDA GAL, ÝUSUBYM!

"Mähri! Sõýgi barada birazajyk "Gürlejek" (Ha gül, ha gaharlan, ol õz işiñ) Sebäbi meniñ Ol barada õz duýgular ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 121 | Добавил: Nur | Дата: 19.10.2019 | Teswirler (1)