1 2 3 ... 6 7 »
"MÄHRIBANYM, ÖZÜÑ SUWDAN ÇYK INDI..."

Düýş görüpdirin, oýanybam görenimiñ huşummy ýa-da düýşümdigine düşünmän alasarmyk ýagdaýda ýarym sagada golaý hakydamdaky suratlar bilen başagaý bolu ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 40 | Добавил: Nurbanu | Дата: 12.09.2019 | Teswirler (0)

DURMUŞYÑ DUZY GAÇYPDYR...

Durmuşyñ duzy gaçypdyr. Hemişe köçelerde ýaş-ýeleñler bolardy, ýaş ýigitler elleri gülli kimdir bir gözel gyz bilen suw çüwdürimli salkyn saýaly seýilgählerde du ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 114 | Добавил: Haweran | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (8)

(MERHUM DOSTUMA...)

Şu sapar duşuşygymyzy arzuwlarymyzda geçireli, arzuw eden ýerimizde çaý içeli, biri-birimize içimizi dökeli. Hakykat bilen bu arzuwlarymyzy köýdürmäli. Diňe ikimiz bol ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 44 | Добавил: Pegas | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (4)

ÝAPRAKDAKY ÝAZGYLAR

Bir okumyş adam bar eken. Öz döwründe iň naýbaşy eserler şonuň galamyndan döränmiş. Günleriň bir güni obaň üstüne galtamanlar duýdansyz dökülenmiş. Alym kitaplaryny bi ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0)

SENIÑ KEŞBIÑ

Didaryña juda suwsapdyrynmy ýa-da saña garşy oýuna salynyp aýdylan sõzden soñ hossarlygym has berkäpdirmi bilmedim namesinden, jemalyña maýyl bolup synladygymça sõýgim ýüregi ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 79 | Добавил: Nurbanu | Дата: 05.09.2019 | Teswirler (1)

"INE, GÖRERSIÑ..."

Harplar agladyp gördümi seni? Käteler ýeke özüň uzaga gitmek islediňmi? Näçe gezek arkaňdan ok atyp gördüler? Guşuň ganadynyň pasyrdaýşy ýaly, ýüregiň tebsireýärkä gana ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 31 | Добавил: Pegas | Дата: 02.09.2019 | Teswirler (0)

KALBYMDA GALAN ÝATLAMA

Kakam janyň bar arzuwy üç perzendinden birini serhetçi etmekdi. Çagakak kakam otursa-tursa: «Öz Watanyňy, ene topragyň her gysym gumuny gözüň göreji deý gorap sakl ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 23 | Добавил: Haweran | Дата: 27.08.2019 | Teswirler (0)

DERÝANYŇ AÝDYMY

Ýene şol goýny möwçli, köňli yşkly, heserli derýa. Ýene şol kenar. Seni küýsäp giden ekenim, joşgunly derýam! Seniň bu owadan kenarlaryňda «Ynsana ylham, belent ruh bar» ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 12 | Добавил: Haweran | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0)

SAÑA ÝAZAN HATLARYM

Durkum bilen dolup daşan pursatym, halym sorap garşymda-da durmadyñ. Kysmat gyssap gysajyna salanda, zeýrenjeñlik boýnun burup gelende, duýgy-düşünjämiñ howsalasyna ur ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 63 | Добавил: Nurbanu | Дата: 21.07.2019 | Teswirler (14)

ADAM WATANY BILEN BEÝIK

● Watan hakda kiçijik kyssa

Könelerimiz öz dogduk depesini dünýäniñ gupbasy, ýeriñ maýasy, älemiñ parhy hasaplapdyrlar. "Zeliliniñ Watan çykmaz serind ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 32 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0)