1 2 3 ... 10 11 »
KUTADGU BİLİG’TE “İYİ İNSAN”, “KÖTÜ İNSAN”

Türk kültüründe, edebiyatında “edib”; edepli, edebi olan, terbiyeli, nazik, vb. kişilikte ve bu kişilikle düşünen, yazan, edepli ve edebî eser m ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 8 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DEGIŞMEK, NARD, KÜŞT OÝNAMAK WE
OLARYŇ ŞERTLERI HAKYNDA

Oglum, bilip goýgun, öňküler, “degişmek şeriň başlangyjydyr” diýip gidipdirler, ýagny degişme barça belalaryň öňbaşçysydyr. ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 16 | Добавил: Nurdan | Дата: 27.01.2020 | Teswirler (0)

MYHMAN ÇAGYRMAK, MYHMANÇYLYGA GITMEK, WE OLARYŇ ŞERTLERI HAKYNDA

Ýat adamlary her gün myhmançylyga çagyrjak bolup azara galmagyn, çünki her gün myhmany göwün diýen kabul edip bilmersiň. Ş ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 17 | Добавил: Nurdan | Дата: 21.01.2020 | Teswirler (0)

MUGALLYMYÑ MÄHRI

Pany dünýäniñ gurluşyny, eşretini ynsana joşan durmuşyny synlap ýörseñ, her hili gözellikler göz öñüne gelýär. Ho-ol ilerik çykyp, Nebitdag şäheri bilen gojaman Balkan da ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 28 | Добавил: Haweran | Дата: 17.01.2020 | Teswirler (0)

GARRYLYK HEM ÝIGITLIK HAKYNDA

Oglum, sen ýigidem bolsaň, akylyň garrynyňky ýaly bolsun. Beý diýmek bilen men saňa: “Ýigitlikden el çek” diýjek bolamok, ýigit bolsaň, gyzma ýa ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 17 | Добавил: Nurdan | Дата: 16.01.2020 | Teswirler (0)

ŞERAP IÇMEK KADALARY WE
ONUŇ ŞERTLERI HAKYNDA

Oglum, men saňa şerap iç ýa içme diýip biljek däl, çünki biriniň nesihaty bilen ýigitleriň ýigitlikden el çekmejekdiklerini men gowy ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 30 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.01.2020 | Teswirler (0)

ÖZ-ÖZÜŇE ERK ETMEK WE IÝIP-IÇMEK
KADALARY HAKYNDA

Oglum, sada adamlaryň işlerinde belli bir kada-kanun, belli bir tertip-düzgün ýokdur, olar bir zadyň wagtynyň bolup-bolmanlygyny ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 33 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.01.2020 | Teswirler (2)

Sekizinji fasyl

▶ANUŞIRWAN ADYLYŇ NESIHATLARYNYŇ ÝATLANYLMASY

Ilkibaşda ol: “Gije bilen gündiz çalşyp durka, pelegiň gerdişine geňirgenmäň” diýipdir.

... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 29 | Добавил: Nurdan | Дата: 10.01.2020 | Teswirler (2)

YHLAS ABRAÝ GETIRÝÄR

Gurbanmämmet Söýünjowyñ "Mugallymlar gazetinde", "Balkan" gazetinde çap edilýän täsirli makalalaryny, çeper, many-mazmunly goşgularyny öñräkden bäri gyzyklanyp ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 24 | Добавил: Haweran | Дата: 06.01.2020 | Teswirler (0)

TÜRKMEN HALKYNA

Şu gün bizleriñ her tüýsli uly baýramymyz we ýagşy günlerimiz bolsa, şo günden beter bir ýagşy gündür. Bizleriñ borjumyzdyr ke, ýagşy ýürek bilen doga etmek bilen biziñ, o ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 25 | Добавил: Haweran | Дата: 04.01.2020 | Teswirler (0)