1 2 3 ... 6 7 »
ÄHLI ÝAGŞYLYKLARYÑ ÇEŞMESI

Ir zamanlarda bir obada iki goñşy ýaşaýardy. Olaryñ birine Suhan, beýlekisine Semender diýerdiler. Semenderiñ kakasy bir barly adamdy. Suhan bolsa garyp ogludy. ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 37 | Добавил: Haweran | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (1)

Oglanjyga ejesiniň öwreden 20 zady ☺

1. Ejesi oňa özgäniň zähmetine hormat goýmagy öwretdi: “Eger-de siz bogalaşyp, biri-biriňizi öldürmek isleýän bolsaňyz, onda daşaryk gidiň, men edil ý ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 53 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.07.2019 | Teswirler (0)

ÝAGŞY PERZENT DIÑE ÝAGŞY ENE-ATADA BOLÝAR

Alymlaryň käbiriniň pikirine görä, Günbataryň XX asyr pedagogika ylmynda dört sany pedagog (mugallym) düýpli öwrülişigi amala aşyrypdyrlar. Olar: ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 52 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (11)

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

■ PYGAMBERIMIZIÑ TERTIP-DÜZGÜNE HEM-DE GÖZELLIGE ÄHMIÝET BERŞI

Pygamberimiziñ ýaşaýşy diýseñ tertip-düzgünlidi. Ol musulmanlara-da her b ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (1)

METJIDE BARMAGYÑ EDEBI

□ Metjide gireñde sag aýagyñ bilen girmek, çykañda çep aýagyñ bilen çykmak sünnetdir.

□ Metjitde hapa, porsap duran eşikde, hapa joraply namaz okalmaz. ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 18.07.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMEN MERDANALYGY — TERBIÝE MEKDEBI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň taryhy kökleri asyrlaryň jümmüşine siňip gidýär. Dünýä medeniýetinde öçmejek yz galdyran beýik şahsyýetler, pa ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (1)

OGUL-GYZYÑ ATA-ENÄNIÑ ÖÑÜNDÄKI KYRK PARZY

Beýik akyldar we sufi şahyrymyz Döwletmämmet Azady özüniñ "Wagzy-Azat" diýen kitabynda perzendiñ ata-enäniñ öñündäki parzynyñ kyrk sanydygyny aýd ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 22.06.2019 | Teswirler (0)

ORNUŇYZ NIREDE, ÝAŞLAR?!

Döredijilikde öz-özüňi tapmak diýlen ýörelge bar. Bu şygyr düzmekde ýa kyssa ýazmakda özboluşly, özgeleriňkä meňzemeýän ýoluňy saýlamak diýmekdir. Nurmyrat Saryha ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 47 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

NESIL TERBIÝESINDE NAKYLLARYŇ ORNY

Berkarar Diýarymyzda ýaş nesliň aladasy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Olaryň ilhalar ynsanlar bolup ýetişmekleri üçin, ý ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

EDEPDEN BIR NYŞAN

• Jemgyýetçilik ýerlerinde gygyryp gürlenmese ýagşy.

• Karz alan zadyñy uzak garaşdyrmak gowy däl.

• Eger myhman ýatymlyk gelen bolsa, oña özba ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 08.06.2019 | Teswirler (0)