1 2 3 ... 8 9 »
AKTUAL POEMA

Poeziýa modadan gaçýar diýýärler,
Beýle gürrüň daşgarydyr kadadan.
Bir mahal poeziýa modadan gaçsa,
Ertesi söýgi hem gaçar modadan.

Ýer ýüzü ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 22 | Добавил: Mylaýym | Дата: 26.01.2020 | Teswirler (2)

PIDA

"Mukaddes Watanyñ kanuny şeýle
Özge kanun bolmaz,
Özge kanun ýok,
Dönüklere gitmek bolýar Watandan,
Dönüklere bu Watanda orun ýok."
Awtor.
< ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 20.01.2020 | Teswirler (0)

JELALEDDINIŇ DÜÝŞI

Jelaleddin Töwrizde-de ornaşdy,
Ýatdan çykdy ogul, agyr gynanjy.
Onuň güni, ine, ýene düzeldi,
Indi ýüreginden aýryldy sanjy.

Soltan ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 18 | Добавил: Haweran | Дата: 13.01.2020 | Teswirler (0)

ÇINGIZ HANYŇ ÖLÜMI

Otagy içinden bekledi Soltan,
Gapydan sekjek ýok her kim-de bolsa.
Orhan işiginde ýatyr garaşyp,
Garpyşjak şo mahal ezraýyl gelse.

Çar ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 17 | Добавил: Haweran | Дата: 13.01.2020 | Teswirler (0)

ÇINGIZ HANYŇ HÄSIÝETI

Çingiz han rehimsiz hem-de doňýürek,
Paýhassyz hereket eden adam däl.
Her şäheri basyp alsa bigüman,
Ony ýakman, abat goýan adam däl.

... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 11 | Добавил: Haweran | Дата: 13.01.2020 | Teswirler (0)

GÖLE DAWASY

Ýeke göle uly ile iş boldy,
Göle dawasyny aç, Çotan arçyn 1!
Aljak bolup beg, halkyna düýş boldy,
Göle dawasyny aç, Çotan arçyn!

Diwanlar 2 ý ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 29 | Добавил: Gurban | Дата: 13.01.2020 | Teswirler (1)

MEKIRLIK

Ynsan bar ýerinde bolýar mekirlik,
Mekir sapak alýar mydam Melgundan.
Bahyllyk-da, ine, şondan döreýär,
Melgun daşa düşýär ötüp imandan.

Eýranyň ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 15 | Добавил: Haweran | Дата: 13.01.2020 | Teswirler (0)

JELALEDDIN KAWKAZDA

Tatar Üýşmekowyň ýaşan manyly ömründe miras galdyran proza hem poeziýa eserleri, publisistik makalalary merkezi metbugatda, welaýat gazetlerinde yzygiderli çap edi ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 26 | Добавил: Haweran | Дата: 13.01.2020 | Teswirler (0)

AK IŞAN

Ýaşuly şahyr Tatar Üýşmekow «Ak işan» poemasynda ynsanperwer, adyl syýasaty we halk arasynda giňden tanalýan hem-de uly sarpa goýulýan dili dogaly, keramatly şahsyýet Ak işanyň ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 16 | Добавил: Haweran | Дата: 10.01.2020 | Teswirler (0)

BUŞLUK POEMASY

Galypdym howluda ýalňyz bir özüm.
(Toýa gidipdiler aýalym, gyzym...)

Öňümde ne çaý bar, ne-de bir nahar.
(Näme hüžžerýärsiň, howlukma, Gahar!) ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 28 | Добавил: Mylaýym | Дата: 25.12.2019 | Teswirler (0)