1 2 3 »
DILEWARLYGYÑ ÄHMIÝETI

Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezle ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 40 | Добавил: Haweran | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (0)

AÑASTY AÑYÑ AÇYLMADYK SYRLARY

▶ AÑASTYNYÑ NÄMÄLIM SYRLARY

Añasty añ diýmek näme?
Añasty bilen baglanyşykly häzire çenli nämeleri bilýäris?
Añasty añ barada heý ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 28.09.2019 | Teswirler (1)

SIZ ÖZÜÑIZ BARADA NÄHILI PIKIRDE BOLSAÑYZ, ŞONUÑ ÝALYSYÑYZ

Tabynlygymyzdakylaryň iş babatdaky çemeleşişleri — özümiziň işe çemeleşişimiziň aýnada şöhlelenmesidir. Şuny ýatda saklamak örä ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 63 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2019 | Teswirler (0)

Bize sazlaşykly we bagtly ýaşamaga päsgel berýän 30 endik:

1. Özüňe ýaramaýan zatlara çydamak;
2. Öz-özüň däl-de kimdir başga birine meňzäp, şol boljak bolmak;
3. Özüňe baha ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 116 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.07.2019 | Teswirler (0)

IÇKI DÜNÝÄNIÑ ÇELGILERI

Awstriýaly meşhur psiholog Zigmund Freýdiň 26 sany jümlesi adamlara öz-özleri barada köp zady habar berýär diýip, käbir awtorlar hasaplaýarlar.
Ol jümleler ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 93 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2019 | Teswirler (2)

DOGRY KARAR — ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY

■ Özüñ bol!

Adam­zat äh­li dö­wür­ler­de ada­ty däl düşün­mek uky­by­na eýe bol­ma­gyň, kä­mil­leşme­giň, ös­me­giň, ýo­ka­ry we­zi­pä ýet­me­g ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 90 | Добавил: Nur | Дата: 11.07.2019 | Teswirler (0)

ŞOL GÖZELIÑ GOŞA GARA HALY BAR...

Gündogarda, şol sanda biziñ halkymyzyñ arasynda, ýüz-gözdäki, umuman ynsan bedenindäki meñleriñ hem özboluşly ýorgudy bar. "Agzy meñli aşa ýakyn, eli meñ ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 91 | Добавил: Haweran | Дата: 02.07.2019 | Teswirler (0)

ADAMY GAŞLARY ARKALY TANAP BOLARMY?

Gündelik durmuşymyzda biz biri-birimiz bilen dürli aragatnaşyk saklamak arkaly gylyk-häsiýetleri, şahsy aýratynlyklary öwrenýäris. Ýöne adamlary tanama ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 117 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0)

ÜÝTGEWSIZ ADALAT

Adamy adam edýan zat, onuñ akyl-paýhasy we wyždanydyr. Maglumaty ulanma ukybyna eýe bolan akylyñ ahlak kadalaryna uýmakda täsirli güýji bar.  Şu ýerde bir sorag ýüze ç ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 137 | Добавил: Has | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0)

ŞUGÜNKI IŞIÑI ERTÄ GOÝMA!

Taryhyñ iñ gadymy eýýamlaryndan bäri hiç kimiñ eýermän gelen ýörelgesi bar: Şugünki işiñi ertä goýma!
Iş ertä goýlup başlansa, diñe özüñe däl, başgalara-da a ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 161 | Добавил: Has | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (1)

1-10 11-20 21-24