1 2 3 ... 10 11 »
HYTAÝ HEKAÝATY

Meşhur satirik Eziz Nesin diñe bir öz ýurdunda däl, eýsem dünýä boýunça alanda hem iñ batyrgaý, iñ pähim-parasatly, iñ erkin pikirli adamlaryñ biri. Onuñ ýiti mazmunly sati ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: 17.08.2019 | Teswirler (1)

RYFAT BEÝ NÄME ÜÇIN GAŞANÝARKA?

- Allo! Alo!.. Ryfat beý, senmiñ? Salam! Dostum, diri ýitdiñ-le, Näçe gündür görneñok!
- Kemal beý, senmiñ! Wah, Kemal beý...
- Gubernatoryñ ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 28 | Добавил: Haweran | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0)

OÝUNDAN SOÑKY ÇYN

Arada, agşamlyk, telewizor görüp otyrkam goñşym geldi ýanyma. Gadyrly görüşdik-de, gök çaýyñ başynda ondan-mundan gürrüñ etdik, köp zadyñ başyny agyrtdyk. Ol gapdalda ýa ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 16.08.2019 | Teswirler (0)

"PIL" LAKAMLY HAMDINIÑ ELE SALNYŞY

Stambulyñ howpsuzlyk uprawleniýesinden şu gün ähli welaýatlaryñ uprawleniýelerine şu aşakdaky mazmunltly telegramma iberildi:
"Hamdi Pil" laka ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 42 | Добавил: Haweran | Дата: 30.07.2019 | Teswirler (0)

JANKÖÝER

Goňşym bilen ýaňy öňümize çaý alyp, telewizorda berilýän hokkeý oýnuna tomaşa edip otyrdyk. Şol wagt daşgynrak garyndaşymyz Motdy, edil aldyrany bar ýal ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 60 | Добавил: Mahperi | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (1)

ADAM BOLMALY

Sekizinji klasy gutaran badyma men kakama proftehuçilişä okuwa girjek diýdim. Şonda ol nädendir öýdýäňiz? Süýem ba ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 62 | Добавил: Mahperi | Дата: 28.07.2019 | Teswirler (2)

Arada, öýdäkiň goňşy obadaky daşgynrak garyndaşy ogluny öýerdi.
Özüm-ä gidermen-ä däldim welin, onda-da höküm gaty ýokardan gelenden soň, boýun bolmaly boldy.
Bolmasaň boljagam däl.
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 63 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (0)

Başlyk aýdýar:
-Kuly!-diýýä:-Şü, uzakly gün, höwürtgäň deşiginden jyklap, çykman oturmaga ýüregiň gysmyýamy-aý?! Biz-ä halys meýdanda gezip ýörmäge endik edipdismi nämemi, kawnetde sähel artyk ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 59 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (2)

ÝAGMYRLY GÜRRÜÑ

Meniñ adym Kuly. "Ýagşyny taryplamak parz" diýlensoñ, menem klasdaşym Ýagmyry öwüp arşa çykaraýyn diýdim.
Ýagmyr, tüweleme, tüýş şu dünýäniñ adamsy, haçan görseñ zä ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (18)

BIR GEZEK...

Älhepus, şu küştçüleriñ nerwiniñ berkdigini! Oýna gyzdyklary, onsoñ dünýäni suw-sil alsa-da, beýle ýanlarynda top atylsa-da, baş galdyrjak gümanlary bolmaz. Öz gohlary özleri ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 12.07.2019 | Teswirler (0)