1 2 3 ... 14 15 »
ÝUMORISTLI OBA

Kolhoz başlygynyñ medeniýet baradaky orunbasary Gytja elini kölegeledip ýaşyp barýan güne seretdi. Onuñ howsalasy hasam artan ýaly boldy.
- Iki sany goşgy okany üçin ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 09.10.2019 | Teswirler (0)

TELETERAPIÝA

Kabinetden çykjak bolup ýerimden turanym şoldy welin, alazenzele bolup telefon jyññyrdady. Alsammykam, almasammykam?! Endik gursun, elim eýýäm trubkany ýokary göteren bolsa n ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 08.10.2019 | Teswirler (13)

WESÝET

Bu edähet mende indi däbe öwrülipdi. Her gün günorta naharyndan soñ edaralarymyzyñ gapdalyndaly çar baglykda iñ bolmanda on-on bäş minut gezelenç etmesem, walla, bir zadym kem ýaly ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 07.10.2019 | Teswirler (0)

IKI TALAÑ

Ykbalyñ keç gelip, mañlaýyñ şor bolsa, ähli zat tersine bolar eken. Hemişeler "Iki göç-de bir talañ" diýerdiler welin, men-ä bir göçmänkäm, iki gezek talandym oturyberdim.
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 05.10.2019 | Teswirler (2)

DEGERLI ÇÄRE

- Tankydy zat bolsa gözüñ açylýandyr, me, ynha şu haty redaktor saña ýollady - diýip, hatlar bölüminiñ müdiri elindäki bukjany öñüme oklap goýberdi.
Körüñ eline büre d ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 04.10.2019 | Teswirler (0)

ÝÜZI GURMUŞ ÝÜZLÜKLER

Adam bir zada endik etse, hiç bolmaz eken. Işde uklap ýörmän, şu zähmet rugsadyna çyksam, ýatyp bir hezil edeýin, ukudan doýaýyn diýýädim. Bolanok, ynha, ýene-de dañ ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 03.10.2019 | Teswirler (3)

BÄÝ, BÄ-Ä...

Agzy-burny bilen dolup duran klub meniñ sussumy basdy. Dogrymy aýdýan, beýle köp jemagatyñ öñüne ilkinji gezek çykyp görşümdi. Ýeri, biz ýaly ýeñiýolugy prezidiuma çykarmak n ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 03.10.2019 | Teswirler (1)

SAÇAKÇYLAR

Hemişeler işiñ ahyrlarynda Sapar Sapbyýewiç özüni ýadaw duýýardy. Ýogsam onuñ işläp alyp barýan galasy hem ýokdy. Ýöne bu gün-ä ony bir jyn urupdyr. Onuñ häzirki bolşuny diñe s ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 03.10.2019 | Teswirler (2)

ÝUMURTGA GEREK, ÝUMURTGA-A!

Dost bilen dostuñ arasy ýer bilen gök ýaly bolýar. Bir dost bolýar baş dosty, ýene biri aş dosty. Ine, şolaryñ birinjisiniñ, ýagny "barsañ depesine täç edinýän ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Дата: 02.10.2019 | Teswirler (2)

GRANTLY GÜRRÜÑ

Edip oturan işimiñ arasyny bölseler, meniñ-ä dünýäde ýek ýigrenýän zadym şo. Walla, edil atam ölýär. Nätjek, ynha, ýene-de şeýle boldy.
- Kaka, kaka, daşarda grandym ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 01.10.2019 | Teswirler (0)