1 2 3 ... 13 14 »
YLYM-BILIM HAKYNDA NAKYLLAR

Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et, bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

* * *
Bi­lim bi­len hik­met — al­tyn­dan gym­mat.

* * *
... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 23 | Добавил: Mahymm | Дата: 10.09.2019 | Teswirler (0)

SINGAPUR NAKYLLARY

• Akyllam, akmagam ukusyz ýaşap bilmez.
• Ala sygryňam süýdi ak.
• Almaz almaz bilen kesiler.
• Altyny peçe atsaňam, reňkini üýtgetmez.
• A ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 29.08.2019 | Teswirler (0)

GAZEDIÑ GYRASYNDAKY ÝAZGYLAR

Ol şeýle bir zäherli weli, ony çakan ýylanyň özi öläýýär.
***
Men oňa däli diýdim, ol maňa däli diýdi. Kimiň dälidigini kesgitlejek bir däli. ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 53 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 25.08.2019 | Teswirler (0)

DANALARA GULAK GOÝSAÑ

Kiçijik daşam uly paýtunlary düñderip biler.

* * *
Deñizde däl-de, şerapda köp adam gark bolýar.

* * *
Aza kanagat etmeýän kö ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 57 | Добавил: Watanperwer | Дата: 18.08.2019 | Teswirler (2)

DILE GELEN SÖZLER

○ Ahlaklylyk ýüreginde bolmadygyñ akylynda-da ýokdur.

○ Ýürek utansa-da, akylyñ ýalan sözlemekligine mejbur bolýan pursatlary bolýar.

○ Hiç ýer ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 48 | Добавил: Haweran | Дата: 15.07.2019 | Teswirler (0)

AGAGELDI ALLANAZAROWYÑ DÖREDIJILIGI HAKDA AÝDYLANLARDAN

"Şahyr Agageldi Allanazarow öz ýaşajyk dostlarynyñ psihologiýasyny oñat bilýär. Ol çagalar bilen ýürekden gürrüñ edýär. Käte mylaýy ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 04.07.2019 | Teswirler (1)

ŞU GÜNKI EDEN GOWY IŞLERIM

Şu gün irdenjik üstümdäki gowy ýapylan ýorgany aýyrdym-da, dogup gelýän gowy Güne seretdim. Soň ýerimden gowy edip turdum. Gowy edip ýuwundym. Ondan soň gowy ko ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 62 | Добавил: Pegas | Дата: 01.07.2019 | Teswirler (4)

GOŞGUDAN GALAN GYÝKYNDYLAR

● Agaçlaryñam, ekinleriñem Watany bar.
● Daga uzakdan seretmeli.
● Ýagşylygy bir gün däl, her gün etmeli.
● "Basman" diýen ýerine müñ basýa ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 65 | Добавил: Haweran | Дата: 29.06.2019 | Teswirler (1)

DAGDAN-DAŞDAN BETER AGYR GÜNÄNI, GYBAT BILEN ÝALAN SÖZLÄN DIL GÖTÄR

■ Magrupynyñ köñül nagyşlaryndan

Muhammetdir garyp ymmat geregi,
Aly ermiş üşbu diniñ diregi.
... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 23.06.2019 | Teswirler (0)

AWÇYNYŇ ÝAŞ ÝAZYJA ÝEDI MASLAHATY

Ondan bäri ep-esli ýyl geçse-de, bu waka dek düýn bolan ýaly ýadymda. Hemişe bolşy ýaly, şol wagtlar hem del kyssalaryň hyrydarydym. Tanyşlarymyň biri: « ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (3)