20:58
Teleterapiýa / satiriki hekaýa
TELETERAPIÝA

Kabinetden çykjak bolup ýerimden turanym şoldy welin, alazenzele bolup telefon jyññyrdady. Alsammykam, almasammykam?! Endik gursun, elim eýýäm trubkany ýokary göteren bolsa nätjek. Jañ edýän adam edil jan howluna gygyrýan ýalydy.
- Alýo, alýo! Üf, eşidýäñmi?
Sesimi çykarman trubkany ýerinde goýaýsamam boljakdy, ýöne sesi gerekli adamyñ sesine meñzedi. Hantamaçylyk gursun. Saglyk-amanlyk soraşdyk. Onuñ aýtjak zadyna sabyrsyzlyk bilen garaşdym.
- Eý, isluşaý, Kaşpirowskiý saña, heý, peýda edýämi?
Onuñ soragyna sorag bilen jogap berdim.
- Saña nädýä?
- Isluşaý, peýda etdi. Geçen gezek maşgalamyz bilen seretdik. Üç aý bäri gyzgyn suwumyz akanokdy welin, şo günün ertesi zogdurlyberdi...
- Gözüñ aýdyñ, gutlaýan!
Ol, näme üçindir, gussaly gürledi.
- Wah, o Kaşpirowskiý agañ güýji bary-ýogy ýekeje güne ýetýän eken. Gyzgyn suwumyz eýýäm kesildi. Indi nätsemkäm?!
Näme, maña Kaşpirowskiniñ respublikamyz boýunça kömekçisidir öýdýämikä? Näme etmelidigini onuñ özünden soramaly. Ýok, başga zada nepim degmese-de, mugt maslahat-a berip biljek.
- Ony nemet, dost jan. Merkezi telewideniýä, ýagny Kaşpirowskiniñ adyna ur-tut telegramma iber, illeriñki ýaly. Ýöne kopiýasyny şäher sowetiniñ ketdelerine ugratgyn, ýogsam...
Guk, guk, guk. Añyrdan jañ edýän ýa-ha trubkany goýdy ýa-da telefon kesildi. Haýsysy bolanda-da, meniñ üçin-ä tapawudy ýok. Gözüme urlan ýaly bolup çykdym kabinetden. Edaramyzyñ gapdalyndaky azyk harytlary magazininiñ agzyndan geçip barýardym. Iki sany durugşan daýaw pyýada jedelleşip duran eken. Olaryñ gykylygy al-asmana galýar.
- Men-ä señ şonyña pisint edemok. Ýok, ýok, ynanjak däl.
- Näme-ow, meñ saña ýalan söz bergim barmy? Ynha, özüñ elläp göräý - diýip, olaryñ mañlaýy sakar sag eliniñ aýasy bilen ýalañaç kellesine şarpyldatdy.
Älhepus, bi, nähili boldy-aý?! Iki adamyñ başy çatylan ýerde şonuñ gürrüñi-le. Men sakga saklandym. Urşarlarmukan öýdüp gorkdum.
- Ýaşulular, beýdip ýedi ýoluñ ortasynda ýaka tutuşyp durmañ, how. Gelşiksiz bolýa, munyñyz. Birden milise geläýse, ikiñizem ýygnar.
Olar meni araçy edinjek boldular. Dykylyşyp ýanyma geldiler. Ýañky mañlaýy sakar has dyzmaç eken.
- Kaşpirowskini görýäñmi? - diýip, ikisiniñ oñuşmaýanyna, hamana, men günäkär ýaly gygyryp gürledi.
Gel, şularyñ ýeñse damarlaryndan tutaýyn-la diýdim-de, ketje sorag berdim.
- Kim-aý ol, haýsy magazinde işleýär?
Olar meni bihabarlykda aýyplajak bolýan ýaly eginlerini ýygryşyp geñirgenişdiler. Biri-biriniñ ýüzüne soragly seredişdiler. Bu gezek söz nobatyny ýylçyryñ ýoldaşy aldy.
- Ah-ow, inim, telewizora zada seredeñokmy asyl. Ho, ukladýan biri bardyr-a Kaşpirowskiý diýip. Şol ynha, hakyt şuñ kellesine tüý çykaranmyş... - Ol loh-loh edip güldi.
- Hawa, hawa, ynha özüñem göräý - diýip, ýañky ýylçyram kesekgysan terne ýaly süýnmek kellesini maña tarap egdi.
Meniñ bar işim seniñ kelläñi sypalap durmak däl. Olar gelýär-aý - diýip, men gidiberjek boldum.
Ýo-ýok, olar sypdyrarly däl. Wah, iki sany işsiz pensionere sataşaýdym öýdýän.
- Ogul, señ özüñe nädýä, peýda edýämi? - diýip, ýañky arkasy alnan ýaşuly bir hili hossar tapynan ýaly begendi.
- Şoña seretdigim, men-ä uklaýan. Soñ ertesi işde-de ukudan açylyp bilemok.
- Ýogsa-da, inim, sen nirede işleýäñ? - diýip, ikisi iki ýerden daşyma geçdi.
Ýeri, meniñ nirede işlämde onun size nämä derkar ýeri bar diýsene. Agzyma gelenini aýdyp goýberdim.
- Süýt zawudynda.
- Süýt zawudynda?! - diýip, ýylçyryñ ýanyndaky adamyñ bilesigelijiligi artdy. Ullakan gözlerini alardyp maña seretdi.
Be, näme beýle jazyna ot ýapyşan ýaly boldy-aý. Men näme señ bereniñi iýmedimmi...
Her niçigem bolsa sözümden dänmäýin. Näme diýseler, eşidibermeli bolar-da diýip, menem gürrüñdeşimiñ ýüzüne tiñkämi dikdim.
- Hawa.
- Ä-hä, duşanyñ gowy bolaýdy. Siziñ bi, gaýmak diýip çykarýan zadyñyz nähili zat, how. Tapan zadyñyzy garyp-garyp ýörsüñiz öýdýän. Hiý, sizde bir utanç, haýa, ynsap diýem zat bolmazmy? Gatyk diýen satýanyñyzyñam ýarysy suw...
Ol iço kefir çüýşeli sumkasy bilen neden ýazzy mañlaýyma ýelmäpdi. Götinjekläp, yza çekildim. Onýança gapdalymyzda bir taksi gelip saklandy. Içindäki müşderiñ düşerine mähetdel, sen-men ýok okladym özümi, ýumşak oturgyjyñ üstüne. Dogry-da walla. "Ýamandan boýuñy satyn al" diýipdirler.
- Ýör, gardaş, çaltrajyk süreweri!
Şofýor maşynyñ alynky aýnasyndan maña seretdi. Meniñ welin, iki gözüm onuñ pul hasaplaýan zadynda. Jyrk, jyrk, jyrk. Urup gidip otyr. Han-ha, eýýäm birgiden pul urdy.
- Aý, zaluwat, duraweri - diýip, men howsalaly gygyrdym.
Şofýoryñ ýüregi ýaryldy. Tormozyñ jygyldysyna geçip barýanlar añkarylyşyp seredişdiler. Men hasyr-husur düşdüm-de, birligimi uzatdym.
- Sag boluñ, tañryýalkasyn!
Şofýor yzymdan gygyrdy:
- Hany, dur how, nirä barýañ alakjap. Gaýtargyñy al...
Be, bi näme az gördümikä? Elimi jübüme sokdum. Görýän welin, şofýoryñ gara çyny öýdýän.
- Dur, dur. Beýle zat bolmaz, me, iki köpügiñem al.
Taksyçylara gelişjek zad-a däl bi. Ýa menden çekinip dagy etdimikä?! Anygyna ýetmesem agşam uklap bilmen.
- Agam, beýle ownukçyl bolmasañyzlañ. Meni utandyrýañyz...
Şofýor maşyndan çykdy-da, ýanyma geldi, diýseñ mylaýym gürledi.
- Dogrusyny dogry aýdaýyn. Hemişeler iki manat artyk berselerem, sesimi çykaramakdym. Bilmedik bolaýýadym. Şu Kaşpirowskini görüp başlanym bäri, biriniñ bir köpügini artyk alsam bolanok, başym aýlanyberýär. Bokurdagyma tegek bolup barýan ýaly...
Şubela almajagam bolsam, zor edip gaýtargymy berdi. Ho-onda okdurylyp barýan taksiniñ yzyndan seredip durşuma içimo gepletdim:
- Be, Kaşpirowskiniñ teleterapiýasy gaty peýdaly zat öýdýän. Ony söwda işgärleridir taksi sürüjileriñ hemmesi görer ýaly edip bolmazmyka?!

Täçmämmet JÜRDEKOW.
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW | Рейтинг: 5.0/1

Awtoryň başga makalalary

 
Ähli teswirler: 13
0
1  
Kaşpirowskiñ millete iş bolany 90-njy ýyllaryñ töweregi bolmaly.

0
2  
Hawa. Hekaýañ özi şol ýyllaryñ eseri smile

0
3  
Kaşpirowski kimka? Ilkinji gezek adyny şu hekaýada okaýan wacko

0
4  
Кашпировский, Анатолий Михайлович

Анато́лий Миха́йлович Кашпиро́вский (11 августа 1939, Хмельницкий, Хмельницкая область, Украинская ССР, СССР) — советский психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», транслировавшимся на канале Центрального телевидения СССР, бывший государственный деятель (депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации I созыва).

0
5  
■ Биография

Толя Кашпировский с мамой Ядвигой Николаевной, Казахстан, 1942 год
Анатолий Михайлович Кашпировский родился 11 августа 1939 года город Хмельницкий Украинской ССР[4]. Отец Михаил Кашпировский был военным[5].
В годы Великой Отечественной войны его отец, Михаил Кашпировский, был на фронте, а его семья (мать Ядвига Николаевна Кашпировская (26 июня 1918 — ?) (д. Хмельницкая)[6], 2 сестры и брат) была в эвакуации в Казахской ССР, на речке Чу[7].
В 1962 году Анатолий Михайлович окончил Винницкий медицинский институт, после его окончания 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенко в Виннице. В 1962—1963 годах работал врачом ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице.
В 1987 году — врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике.
В 1988—1989 годах — руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве.
С 1989 по 1993 год — руководитель Международного центра психотерапии в Киеве.
27 июля 1989 года состоялась первая встреча с А. М. Кашпировским в концертной студии Останкино. Далее, в 1989 году, на Центральном телевидении были проведены шесть передач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых А.М.Кашпировский якобы осуществил беспрецедентное по своим масштабам излечение от самых различных заболеваний около 10 миллионов человек всего за 6 часов телевизионного эфира. Первая телепередача, согласно телепрограмме[8], вышла в эфир 8 октября 1989 года по Первой программе (затем выходила каждое воскресенье, один раз в две недели).

На протяжении всего 1990 года передачи А. Кашпировского регулярно транслировались во Вьетнаме. В том же году его, единственного иностранца, польское телевидение удостоило престижной премии Wiktory (польск.)русск. за самую большую популярность серии передач й«Телевизионная клиника А.Кашпировского»[9]. В 1991 году он выступал в штаб-квартире ООН, где предложил применить свои методы для борьбы с последствиями радиоактивного облучения, рубцами и СПИДом. В 1993 году вышли в свет монография «Неспецифическая групповая психотерапия», научный сборник по материалам вышеуказанной конференции «Психотерапевтический феномен», авторские книги «Пробуждение», «Мысли на пути к вам», «Верь в себя».

Удостоверение депутата Государственной Думы Анатолия Кашпировского
В 1993 году избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации I созыва от ЛДПР по 189-му Ярославскому избирательному округу. 13 января в Госдуме была сформирована фракция партии, однако Кашпировский по техническим причинам не попал в неё, так как находился в США и не смог передать заявление. 5 марта он заявил о выходе из фракции (по факсу из Америки), обвинив Жириновского в расизме и пропаганде войны. Однако по возвращении в Россию в апреле 1994 года Кашпировский остался во фракции. Окончательно вышел из неё 1 июля 1995 года.

По словам А. М. Кашпировского, предметом его психологического воздействия являются физические (не психические) нарушения человеческого тела, например, фраза на ток-шоу «Пусть говорят» от 14 декабря 2005 года: «С больным мозгом излечить невозможно, больной мозг я не лечу». Используя набор психотерапевтических приёмов, Кашпировский якобы «включает» в человеке систему саморегуляции, которая обеспечивает выработку в организме необходимых лекарств, позволяющих справиться с болью, а также с тем или иным заболеванием. «Наш организм — это аптека, вся таблица Менделеева» — говорит он. Таким образом, по мнению Кашпировского, морфин, инсулин и прочие лекарства, которые мы при необходимости вводим в организм, постоянно содержатся в микродозах в человеке, их нехватка приводит к заболеваниям, а нормализация жизненных процессов достигается за счёт создания программирующих ситуаций извне[10].

0
6  
■ Будённовск

Принимал участие в переговорах между федеральными силами и террористами во главе с Шамилем Басаевым во время террористического акта в Будённовске в 1995 году. Как вспоминает в своей книге «Будённовск: десять лет спустя» бывший межрайонный прокурор Будённовска Сергей Гамаюнов[11][12][13]:

«Кашпировский был тем, кто пообещал сначала всех их усыпить и загипнотизировать, а в конце концов, когда он увидел всю эту кровь, увидел этих заложников, которые по 20—30 человек были в палате, измождённые, перепуганные, ему там стало плохо, и его на руках оттуда буквально вынесли. »
Тем не менее, Кашпировскому удалось спасти многих. Как следует из воспоминаний Алексея Митрофанова, благодаря дипломатическим действиям Кашпировского была выведена часть заложников, о чём свидетельствует документальное видео, где об этом говорит Шамиль Басаев[14]. Алексей Митрофанов в своём блоге вспоминает[15]:

«Но был один, который имел многочасовую беседу с Басаевым. Это был Кашпировский. Он пошёл внутрь больницы и долго разговаривал с захватчиками. Наверное, ещё найдется великий режиссёр, который снимет фильм про этот разговор. Ведь это редчайший случай в истории. Кто мог тогда гарантировать жизнь и здоровье всемирно известному человеку?! Каков был шанс повлиять на боевиков, верящих только в оружие и силу? »

0
7  
■ Конфликт в Челябинске

В ноябре 2006 года Анатолий Михайлович Кашпировский проводил встречи в Челябинске. После того, как управление Роспотребнадзора обнаружило отсутствие маркировки на пакетах с «заряженной солью», одно из выступлений Кашпировского было прервано сотрудниками милиции с требованием его прекращения ввиду противоправности. В ответ Кашпировский предупредил, что необоснованное обвинение и оскорбительное вторжение дилетантов в его дело может вызвать различные деструктивные изменения в организме самих сотрудников милиции и прокуратуры[16][17].

Сотрудники милиции изъяли у частного предпринимателя, сотрудничающей с А. М. Кашпировским, 160 пакетов с солью на том основании, что на пакетах отсутствует маркировка. По заявлению[источник не указан 146 дней] одного из представителей инициативной группы антиглобалистов, правоохранительными органами Челябинска А. М. Кашпировский был привлечён к административной ответственности за незаконное занятие целительством, однако по аналогичным шести материалам после доследственной проверки отделом дознания Центрального РУВД г. Челябинска было вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия состава правонарушения. Отказные материалы хранятся в аналитическом отделе Центрального РУВД[источник не указан 146 дней]. Генпрокуратура России вынесла протест в адрес Верховного суда РФ, признав решение челябинского суда незаконным[источник не указан 146 дней].

0
8  
■ Критика

Академик Э. П. Кругляков, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований ставит Кашпировского в один ряд с людьми, далёкими от врачебной деятельности, и в своей статье с иронией пишет[18]:

«Эффект Чумака, Лонго, Кашпировского — абсолютно неизвестная науке и самим целителям, почти волшебная лечебная сила. <…> вера в чудодейственные возможности целителей кончается для больных печально. Болезнь запускают. <…> В основном это — кратковременное облегчение, связанное с мобилизацией внутренних ресурсов больного как результат веры в лечение, веры в авторитет.»

Аллан Чумак, целитель[19]:

«Никакого конфликта нет. У него своя жизнь, у меня — своя. Встречались несколько раз. Ну, поговорили, и всё. Мы диаметрально противоположные, что мне с ним обсуждать? Он действует с помощью гипноза, а это насилие, которого я не приемлю.»

Михаил Ненашев, председатель Гостелерадио СССР (1989-1990 гг.)[20]:

«В моё время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение, — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды. »
Русская Православная Церковь ещё в 1989 году выразила своё отношение к сеансам Кашпировского[21]:

«С великой радостью Церковь благословляла бы своих чад пользоваться знанием и мастерством подобных целителей, как благословляет она многие врачебные труды, если бы не знала о той духовной и физической опасности, которая следует за такого рода воздействиями. Всякому, кто хоть раз бывал на акте экзорцизма (изгнание бесов), стоит только взглянуть на экран во время сеанса «исцеления» и увидеть людей, впадающих в транс, помимо своей воли танцующих, смеющихся и плачущих, чтобы ясно понять: они ведут себя в точности как люди, одержимые силами, которые в православной практике называются бесами или нечистыми духами… Будем помнить завет апостола Павла: не участвуйте в бесплодных делах тьмы.»

Представители христианского духовенства[22] и евангельские баптисты дают однозначно негативную оценку Анатолию Кашпировскому[23].

0
9  
■ В массовой культуре

Узнать больше
В этом разделе могут перечисляться малозначимые либо слабо связанные с объектом статьи его упоминания и изображения в произведениях культуры.
«Пробуждение» — «художественно-оздоровительный» фильм В. Фатьянова и С. Шкунова, киностудия Сокол, 1991 год. По материалам фильма авторы издали брошюру «Пробуждение: Целительная встреча с А. М. Кашпировским» / — М.: ТОО "Фирма «Сергий», 1992.[24][25]
«Сеанс с Кашпировским» — цикл документальных фильмов-расследований, сделанный РОО «Ассоциация „Наше кино“» по заказу для Телеканала НТВ в 2009 году. Кашпировский исследует людей со «сверхъестественными способностями» и беседует со знаменитыми гостями, которые доверяют ему свои тайны. Своими сокровенными историями о загадочных происшествиях с доктором делились Лолита Милявская, Тамара Гвердцители, Александр Пороховщиков, Роман Виктюк[26].
В песне Александра Башлачёва «Грибоедовский вальс» рассказывается о том, как главный герой, водовоз Грибоедов Степан, побывал на публичном сеансе одного гипнотизёра. Известно, что это стихотворение было написано после выступления в Череповце Анатолия Кашпировского.
Упомянутый выше фильм «Сеанс с Кашпировским» был спародирован в одном из выпусков программы «Большая разница».
Пародия на Кашпировского была показана одним из участников команды КВН ДПИ[27].
Пародии на Анатолия Кашпировского делали Владимир Винокур[28], Александр Ширвиндт[29], Ефим Шифрин[30] и Евгений Петросян[31]. Кроме того, в репертуаре Евгения Петросяна был ещё один пародийный номер — «Письма Кашпировскому»[32].
В кинофильме «Русское чудо» прототипом главного героя, экстрасенса Юрия Кошмаровского, являлся Анатолий Кашпировский.
У Александра Жданова есть юмористическая песня «Поединок с Кашпировским», в которой гипноз телецелителя приводит к совершенно противоположному результату — у героя песни начинаются галлюцинации (телевизор с Кашпировским перемещается то в сервант, то в квартиру соседей) и просыпается тяга к курению и алкоголю.

0
10  
■ Личная жизнь

Первая жена — Валентина Николаевна
сын — Сергей Анатольевич Кашпировский — боксёр
дочь — Елена Анатольевна Кашпировская — врач (1968—2018)
внучка — Инга — двукратная чемпионка Америки по каратэ-до
внук — Шон
Вторая жена (1992—2014) — Ирина[33][34][35]

■ Публикации

Морговский А. / Анатолий Кашпировский — вчера, сегодня, завтра… — ЦК ЛКСМУ (МДС) «Молодь», Киев, 1990 — 50 с.
Встречи с доктором Кашпировским / ред. В. И. Максимов. — М.: Профиздат, 1990. — 128 c. — (На грани фантастики). ISBN 5-255-00283-6, ISBN 978-5-255-00283-2.
Психотерапевтический и духовный феномен А. М. Кашпировского: Материалы 1-й Укр. науч.-практ. конф., Киев, 28—30 янв. 1991 г. / Междунар. центр психотерапии. — М.: Б. и., 1992. — 307 с.
Теоретические основы неспецифической групповой психотерапии / Междунар. центр психотерапии, 1992. — 57 с.
Групповая неспецифическая психотерапия: (Соц.-психол. и мед. аспекты) / Междунар. центр психотерапии и др. — М.: ТЕК Ltd, 1993. — 232 с.
Пробуждение: Целительная встреча с А. М. Кашпировским / Авт.-сост. С. Шкунов, В. Фатьянов. Послесл. В. Ковчан. — М.: ТОО "Фирма "Сергий", 1992. — 47 с. — 500 000 экз. — ISBN 5-88274-008-8. ББК Р358.9.[24][36]

0
11  
■ Примечания

↑ Ромашенкова Т. Кашпировский вернулся Архивная копия от 20 февраля 2009 на Wayback Machine // «Огонёк», № 41, 10—16 октября 2005 года (Проверено 12 сентября 2011).
↑ Волошина Н. Кашпировский свалил сексолога ударом в ухо // Комсомольская правда, 16.12.2005 (Проверено 12 сентября 2011).
↑ Присуждение врачу-психотерапевту А. Кашпировскому ученой степени почетного доктора психологических наук Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины.
↑ А. Кашпировский. В гостях у Дмитрия Гордона. www.kashpirovskiy.com (2016). Дата обращения 12 августа 2016.
↑ Дмитрий Гордон. Анатолий КАШПИРОВСКИЙ: «Самая опасная пробоина на корабле — это дыра в голове капитана». 6 марта 2009. Телеканал «Киев».
↑ Анатолий Кашпировский: заманчиво пожить в Израиле. Интервью. NEWSru.co.il.
↑ Анатолий Кашпировский лечится штангой (видео). NV.KZ.
↑ Программа передач на 8 октября 1989 года. Правда. — «Первая программа: 21.40 — Сеансы здоровья врача-психотерапевта А. М. Кашпировского. Передача 1-я.».
↑ Kaszpirowski rozkochiwał w sobie Polki (польск.). Dziennik.pl (8 марта 2009). Дата обращения 4 октября 2009. (недоступная ссылка)
↑ Тищенко Александр. 19 октября в пресс-центре газеты «„Комсомольская правда“ в Белоруссии» состоялась пресс-конференция психотерапевта Анатолия Кашпировского // НИО РНМБ, 19.10.2012.
↑ «В Будённовске вспоминали жертв теракта», НТВ, 14.06.2005.
↑ Анатолий Кашпировский, Ведущий: фото, биография, фильмография, новости Вокруг ТВ.
↑ Сергей Гамаюнов. «Будённовск. 10 лет спустя».
↑ Теракт в Будённовске 1995. Архивная копия от 22 января 2010 на Wayback Machine // Оф. сайт А. М. Кашпировского (Проверено 21 сентября 2010).
↑ Кашпировский против Басаева // Блог Алексея Митрофанова, 21.09.2009 (Проверено 21 сентября 2010).
↑ О «Заключении специалиста».
↑ Коросташевская, Александра. Кашпировский занимался псевдоцелительством (19 декабря 2006). Архивировано 19 марта 2011 года.
↑ Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? // Сб. статей, — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998.
↑ Аллан Чумак: «Докажите, что мой дар от сатаны — приму любую схиму» Архивная копия от 16 декабря 2010 на Wayback Machine (видео). Новости Украины.
↑ Эфир Отечества. Создатели и звёзды отечественного телевидения о себе и своей работе. Сборник интервью. Книга первая / Составитель В. Т. Третьяков. — М.: Алгоритм, 2010. — С. 218. — ISBN 978-5-9265-0741-3.
↑ Георгий Шевкунов. «Не участвуйте в делах тьмы» // Журнал Московской Патриархии, № 12, с. 44, 1989 г.
↑ Кашпировский в Сумах.
↑ Л. Сергиенко, газета «Христианское слово», декабрь 1989 г.
↑ 1 2 Ольга Лихина. Кашпировский презентовал свою книгу (рус.) // Газета «Коммерсантъ». — 1992. — № 11 от 17.10.1992.
↑ Владимир Фатьянов (Vladimir Fatynov), : фото, биография, фильмография, новости. Вокруг ТВ. — ««ПРОБУЖДЕНИЕ» — к\с «Сокол» -1991г.». Дата обращения 19 мая 2017.
↑ Сеанс с Кашпировским Архивная копия от 14 июля 2014 на Wayback Machine.
↑ КВН ДПИ 1989 — YouTube.
↑ Владимир Винокур Пародия на Кашпировского 1989 — YouTube.
↑ Сегодня вечером: Пародия на Кашпировского (15.12.2012) — YouTube.
↑ Шифрин и Винокур — пародии на Кашпировского — YouTube.
↑ Концерт Евгения Петросяна 1990 год — Юмор онлайн — юмористические концерты и передачи онлайн.
↑ Е. Петросян — Письма Кашпировскому (1992 г.) — YouTube.
↑ Кашпировский в 75 лет развелся с женой :: Шоу-бизнес :: Дни.ру
↑ Биография Кашпировского, семья и интересные факты из жизни
↑ Внук Анатолия Кашпировского не понимает знаменитого деда
↑ Пробуждение : Целит. встреча с А. М. Кашпировским. Карточка. Российская государственная библиотека (16.07.2002). Дата обращения 19 мая 2017..
Пробуждение: Целительная встреча с А.М.Кашпировским. Електронний каталог ЦНБ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. ЗАО "Компания Либэр". Дата обращения 19 мая 2017..
Пробуждение: целительная встреча с А.М. Кашпировским. Google Книги (1 ноя 2007). Дата обращения 19 мая 2017.

0
12  
■ Литература

Мозжухин, Андрей. Куда уходят маги // Русская планета. — 09.10.2014.
Образцов П. А. Азбука шамбалоидов: Мулдашев и все-все-все. — М.: Яуза, Пресском, 2005. — 288 с. — (АнтиМулдашев). — 9000 экз. — ISBN 5-98083-038-3. Архивная копия от 2 июня 2017 на Wayback Machine

■ Ссылки

Телемост Москва-Киев 1988. Видео
Телемост Киев-Тбилиси 1989. Видео
1988. Хирург В.Королев об анестезии во время операции посредством телемоста. Видео
Интервью с А. М. Кашпировским // РИА «URA.Ru», 03.06.2013
Интервью с А. М. Кашпировским // Телепрограмма «Полуночники», телекомпания «Мир», 14.03.2010 (недоступная ссылка с 09-10-2015 [1460 дней])
Интервью А. М. Кашпировского порталу «Золотые страницы» (Украина, 2010)
Торба В. Когда созрел ученик, является учитель // Портал «Золотые страницы» (Украина, 2010)
Борис Руденко. Феномен Юрия Горного. Ч. 2. (с персональным разделом о Кашпировском) //«Наука и жизнь» № 2 за 2004 год.
Faith healer Anatoly Kashpirovsky: Russia’s new Rasputin. Guardian. 6 June 2010
Святые не допустили к себе Кашпировского Свято-Успенская Почаевская Лавра
Крушение мифа о результатах посещения Киево-Печерской Лавры Видеозапись беседы с настоятелем Лавры архиепископом Павлом
Правосудие по-челябински Статья на официальном сайте А. М. Кашпировского
Кашпировский поднимает вопрос об экологической катастрофе, связанной с МТБЭ «60 минут» архиепископу Никону
Феномен Кашпировского
Анатолий Кашпировский провёл пресс-конференцию для журналистов Хакасии // РТС. — 2016. — 2 февраля.

Çeşme: Википедия

0
13  
Sagboluň smile

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: